فهرست مقالات ارتباط دانشگاه و صنعت

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - مدلسازی نقش کانون های هماهنگی دانش و صنعت در توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت با رویکرد پویایی سیستم
   علی شهابی
   تا کنون در ایران اقدامات مختلفی در جهت افزایش همکاری های دانشگاه و صنعت انجام شده است. هرچند اقدامات انجام شده در توسعه همکاری های دانشگاه و صنعت موثر بوده است، اما نیاز روز افزون کشور در دستیابی به فناوری های پیشرفته و تجاری سازی دستاوردهای علمی، ایجاد و توسعه الگوهای چکیده کامل
   تا کنون در ایران اقدامات مختلفی در جهت افزایش همکاری های دانشگاه و صنعت انجام شده است. هرچند اقدامات انجام شده در توسعه همکاری های دانشگاه و صنعت موثر بوده است، اما نیاز روز افزون کشور در دستیابی به فناوری های پیشرفته و تجاری سازی دستاوردهای علمی، ایجاد و توسعه الگوهای جدید همکاری های دانشگاه و صنعت، ضرورت بیشتری یافته است. از این رو در مقاله حاضر با بهره گیری از روش بررسی اسنادی ضمن بررسی نقش این کانون ها در ایجاد ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت و با استفاده از رویکرد مدلسازی پویایی سیستم و ترسیم نمودارهای علّی حلقوی CLD))، متغیرهای تاثیر گذار بر نقش کانون های هماهنگی دانش و صنعت در توسعه ارتباط بین این دو نهاد، شناسایی شده و در نهایت مدل مفهومی نشان دهنده متغیرها و دینامیزم های موجود در این عرصه طراحی و ارائه شده است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - ارزیابی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت مطالعه موردی اساتید دانشگاه و مدیران و صاحبان منطقه کاشان
   الهام شفائی مقدم
   در دهه‌های اخیر عدم ارتباط مطلوب بین دانشگاه و صنعت به عنوان یکی از موانع توسعه اقتصادی، اجتماعی و علمی جوامع جهان سوم مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران توسعه قرار گرفته است. در این مطالعه، موانع اساسی تعامل دانشگاه و صنعت شامل موانع ارتباطی، آموزشی، فرهنگی، ساختاری، عمل چکیده کامل
   در دهه‌های اخیر عدم ارتباط مطلوب بین دانشگاه و صنعت به عنوان یکی از موانع توسعه اقتصادی، اجتماعی و علمی جوامع جهان سوم مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران توسعه قرار گرفته است. در این مطالعه، موانع اساسی تعامل دانشگاه و صنعت شامل موانع ارتباطی، آموزشی، فرهنگی، ساختاری، عملکردی و حقوقی مؤثر بر رابطه بین دانشگاه و صنعت در جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله از نوع مطالعه پیمایشی بوده و اطلاعات تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه توأم با مصاحبه جمع آوری گردیده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه صاحبان و مدیران صنایع منطقه کاشان و اساتید دانشگاه کاشان در سال 1392 می باشد. با استفاده از آزمون ناپارامتری فریدمن اولویت‌های مربوط به هر یک از موانع ارتباطی، آموزشی، فرهنگی، ساختاری، عملکردی و حقوقی از دیدگاه اساتید و صاحبان و مدیران صنایع مورد تحلیل قرار گرفته است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - دانشگاه پژوهی؛ رهیافتی نو در راستای توسعه‌ ارتباط دانشگاه و صنعت
   طیبه موسوی امیری
   چکیده دانشگاه و صنعت دو رکن اساسی توسعه در هر جامعه ای محسوب می شوند و همکاری بین این دو نهاد، شرط لازم برای موفقیت و شتاب بخشیدن به فرایند توسعه ملی است. مطالعه و مقایسه روند ارتباط دانشگاه و صنعت در جوامع مختلف، مسیر حرکت آن ها، ساز و کارهای به کار گرفته شده و نتایج ح چکیده کامل
   چکیده دانشگاه و صنعت دو رکن اساسی توسعه در هر جامعه ای محسوب می شوند و همکاری بین این دو نهاد، شرط لازم برای موفقیت و شتاب بخشیدن به فرایند توسعه ملی است. مطالعه و مقایسه روند ارتباط دانشگاه و صنعت در جوامع مختلف، مسیر حرکت آن ها، ساز و کارهای به کار گرفته شده و نتایج حاصل از این ارتباط برای دستیابی به یک الگوی مناسب در این زمینه، از اهمیت فراوانی برخوردار است. اگرچه الگوهای پیوند و ارتباط دانشگاه و صنعت به میزان زیادی تحت تأثیر عوامل درون و برون‌سازمانی دانشگاه و صنعت تعریف می شوند و هر یک از کشورها، راهکارهای مختلفی را در این مسیر تجربه می نمایند، اما اغلب جریان های نوظهور و اثربخشی نظیر پارک ها و مراکز رشد پدید می آیند که از طریق تلفیق با اجزای دایمی و پایدار دانشگاه از جمله واحد دانشگاه پژوهی، می توانند موجبات توسعه و تعالی این نهاد تأثیرگذار در فرایند توسعه ملی را فراهم سازند. در واقع پارک ها و مراکز رشد از طریق هدایت واحدهای دانشگاه پژوهی و با تأکید بر دو کارکرد بهبود درونی و پاسخگویی بیرونی، می توانند به مثابه حلقه مفقوده ارتباط صنعت و دانشگاه نقش‌آفرینی نمایند. واحد دانشگاه پژوهی با تأکید بر کارکرد بهبود درونی، موجب پذیرش و پیوند ماندگارتر پارک ها و مراکز رشد با بدنه دانشگاه و افزایش اثربخشی و موفقیت این مراکز چندگانه، و از طریق کارکرد پاسخگویی بیرونی، باعث ارتباط و پیوند پویاتر نهاد دانشگاه با جامعه و صنعت می شود. از اینرو، مطالعه حاضر با هدف تبیین مفهوم دانشگاه پژوهی و جایگاه آن در تسهیل و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، از طریق هدایت و انطباق خروجی های پارک ها و مراکز رشد با نیازهای جامعه و صنعت، صورت پذیرفته است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - بررسی تاثیر میزان توجه به ارتباط دانشگاه و صنعت بر توسعه گرایش های کارآفرینی دانشجویان آموزشکده فنی دختران نجف آباد
   حجت الله مرادی پردنجانی
   هدف این پژوهش، بررسی تاثیر میزان توجه به ارتباط دانشگاه و صنعت بر توسعه گرایش های کارآفرینی دانشجویان آموزشکده فنی دختران نجف آباد بود.  بدین منظور از بین 1500 دانشجوی آموزشکده ی فنی دختران نجف آباد بر اساس جدول مورگان ، 300 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند . و چکیده کامل
   هدف این پژوهش، بررسی تاثیر میزان توجه به ارتباط دانشگاه و صنعت بر توسعه گرایش های کارآفرینی دانشجویان آموزشکده فنی دختران نجف آباد بود.  بدین منظور از بین 1500 دانشجوی آموزشکده ی فنی دختران نجف آباد بر اساس جدول مورگان ، 300 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند . وسیله ی جمع آوری اطلاعات ، پرسشنامه ی گرایش های کارآفرینی احمدپور داریانی و مقیمی با ضریب آلفای کرونباخ 88/0 و پرسشنامه محقق ساخته ارتباط دانشگاه و صنعت با ضریب آلفای کرونباخ 78/0 بود. روش پژوهش ، توصیفی و از نوع همبستگی بود که اطلاعات جمع آوری شده علاوه بر تجزیه و تحلیل توصیفی ، با آزمون های ضریب همبستگی ، تی تک گروهی و تحلیل واریانس یکطرفه ، تجزیه و تحلیل استنباطی شد.  نتایج نشان داد بین میزان توجه به ارتباط صنعت و دانشگاه با توسعه گرایش های کارآفرینی در ابعاد مختلف اعم از پیشرفت طلبی ، استقلال طلبی ، خلاقیت ، ریسک پذیری و کنترل درونی همبستگی معناداری وجود دارد. لذا با توجه به این نتایج، مدیریت کلان آموزش عالی کشور بایستی ضمن تاکید بر افزایش روزافزون ارتباط نهاد دانشگاه با صنعت ، بر اهمیت این موضوع در تحقق گرایش دانشجویان به کارآفرینی و فعالیت های مربوط به آن توجه کند تا مدیران رده های میانی و پایین به ویژه مدیران دانشگاه ها بر مبنای رابطه بین توجه به ارتباط صنعت و دانشگاه با توسعه گرایش های کارآفرینی ، عملکرد بهتری داشته باشند که در نهایت به موفقیت سیستم آموزش عالی و پیشرفت کشور منجر خواهد شد جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - عوامل مؤثر در برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت
   نرگس حسینی
   برای گام برداشتن در مسیر تقویت تعامل دانشگاه و صنعت، ضروری است عوامل کلیدی در برقراری این ارتباط شناسایی و در کانون توجه برنامه­ریزان و سیاستگذاران بخش صنعت و آموزش عالی قرار گیرد. این مطالعه، تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد. در این پژوهش دسته­بندی اولیه عوامل مؤثر چکیده کامل
   برای گام برداشتن در مسیر تقویت تعامل دانشگاه و صنعت، ضروری است عوامل کلیدی در برقراری این ارتباط شناسایی و در کانون توجه برنامه­ریزان و سیاستگذاران بخش صنعت و آموزش عالی قرار گیرد. این مطالعه، تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد. در این پژوهش دسته­بندی اولیه عوامل مؤثر در برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت از ادبیات پژوهش احصاء شده است. جامعه مورد پژوهش 624 هیأت­علمی از دانشگاه تبریز و دانشگاه شهید­مدنی آذربایجان و نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر تعیین شد. داده­های پژوهش حاضر به­وسیله پرسشنامه محقق­ساخته 36 سؤالی جمع­آوری شده است. سپس عوامل مؤثر در برقراری ارتباط این دو نهاد با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی شدند. نتایج نشان داد ساختارها و زیرساختها، برنامه­ریزی، قوانین و مقررات، رشته­ها و پروژه­های دانشگاهی و حمایت دولت از همکاریها، عوامل مؤثر در برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت هستند. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - تجاری سازی در فرایند ارتباط دانشگاه و صنعت : نظریه ها و رویکردها
    
   چکیده بررسی رویکرد تجاری سازی در دانشگاه و تاثیرات آن،  بدون عنایت به  ریشه های نظری و سازوکار شکل گیری آن، امکان پذیر نخواهد بود. بر این اساس در مقاله حاضر « سرمایه داری دانشگاهی » به عنوان ریشه نظری این رویکرد مورد بررسی قرار می گیرد. دو تئوری وابستگی منابع و نهادی ن چکیده کامل
   چکیده بررسی رویکرد تجاری سازی در دانشگاه و تاثیرات آن،  بدون عنایت به  ریشه های نظری و سازوکار شکل گیری آن، امکان پذیر نخواهد بود. بر این اساس در مقاله حاضر « سرمایه داری دانشگاهی » به عنوان ریشه نظری این رویکرد مورد بررسی قرار می گیرد. دو تئوری وابستگی منابع و نهادی نیز،  مکانیسمهایی را ارائه می نمایند که به کمک آنها علل گرایش دانشگاهها به  صنعت و تجاری سازی محصولات دانشگاهی مطرح شده و تغییر مشروعیت نهادی دانشگاه تبیین می گردد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - تبیینی از چرایی و ضرورت تعامل گسترده دانشگاه با صنعت
   رضا مهدی
   تعاملات فعال، سازنده و هم‌افزای دانشگاه‌ها با محیط پیرامون به‌طور عام و صنعت به‌طور خاص، یکی از مبانی توسعه دانشگاه‌ها و مطالبات جامعه از این نهاد پیچیده و سرنوشت ساز است. تعاملات گسترده و پیوسته دانشگاه‌ها با محیط‌های نزدیک و دور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست‌م چکیده کامل
   تعاملات فعال، سازنده و هم‌افزای دانشگاه‌ها با محیط پیرامون به‌طور عام و صنعت به‌طور خاص، یکی از مبانی توسعه دانشگاه‌ها و مطالبات جامعه از این نهاد پیچیده و سرنوشت ساز است. تعاملات گسترده و پیوسته دانشگاه‌ها با محیط‌های نزدیک و دور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست‌محیطی، یک ضرورت برای بقا و پایداری دانشگاه بوده و کم‌توجهی به محیط و تحولات آن می‌تواند دانشگاه را به‌صورت فیزیکی یا ماهیتی، از صحنه جامعه و نقش‌آفرینی برای پیشرفت، محو کند. اینکه چگونه برخی دانشگاه‌ها بدون تعاملات اثربخش با محیط و صنعت، بی‌دغدغه در قید حیات‌اند و با خیال آسوده در جزیره مستقل و برج عاج خودساخته به حیات خود ادامه می دهند، ناشی از این نکته اساسی است که اصولا در حقیقت این گونه دانشگاه‌ها به معنای دقیق کلمه دانشگاه نبوده و تلقی آنها از عنوان با شکوه دانشگاه، توهمی بیش نیست. در این مقاله، با تکیه بر برخی نظریه‌های موجود نظیر الگوی همکاری‌های سه‌جانبه دولت، دانشگاه و صنعت، ایده دانشگاه کارآفرین، نظریه خدمت- یادگیری و نظریه نظام ملی نوآوری، فسلفه و چرایی تعاملات دانشگاه با صنعت و سازگاری آن با محیط پیرامون به روش مرور اسنادی، بررسی شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، تعاملات حقیقی دانشگاه با محیط و صنعت نه تنها برای ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی و شهروندی علمی دانشگاه، بلکه برای تحول و توسعه سازمانی و نهادی، کارآمدی برنامه های درسی، ارتقای سطح یادگیری واقعیت‌محور و زمینه‌مند دانشجویان، توسعه هیأت علمی، تقویت سبک‌ها و توانایی‌های رهبری و بهسازی کارکنان دانشگاه‌ها ضروری است.   جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - بررسي تأثير عوامل محيطي بر ايجاد و توسعه‌ی مراكز رشد دانشگاه‌ها: رهيافتي نو بر دانشگاه كارآفرين و ارتباط بين صنعت و دانشگاه
   شادي  شاهوردياني
   تحولات كسب و كار و ضرورت شكل‌گيري مراكز علم و فناوري با رويكرد دانشگاه‌هاي كارآفرين، موجب گرديد كه مأموريت دولت‌ها و همچنين مراكز علمي باز مهندسي شود و ايجاد و توسعه‌ی مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري در اولويت برنامه‌ريزي توسعه‌ی علوم و فناوري‌ها قرار گيرد. توسعه‌ی مر چکیده کامل
   تحولات كسب و كار و ضرورت شكل‌گيري مراكز علم و فناوري با رويكرد دانشگاه‌هاي كارآفرين، موجب گرديد كه مأموريت دولت‌ها و همچنين مراكز علمي باز مهندسي شود و ايجاد و توسعه‌ی مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري در اولويت برنامه‌ريزي توسعه‌ی علوم و فناوري‌ها قرار گيرد. توسعه‌ی مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري از يك طرف مي‌تواند در مسير توسعه‌ی و بالندگي دانشگاه‌ها و نزديكي آنها به جامعه و ازطرف ديگر عينيت بخشيدن مصاديق دانشگاه امروزين يعني دانشگاه كارآفرين باشد. مقاله حاضر، نتيجه مطالعه پژوهشي ميداني مبتني بر تحليل SWOT است كه از گروه مخاطب كه متوليان مقوله ايجاد و توسعه‌‌ی مراكز رشد در دانشگاه‌ها اعم از دولتي و غيردولتي هستند در قالب نظرسنجي، اطلاعات جمع‌آوري و تحليل شده است. نظر به اهداف مطالعه و روش‌شناسي موردنظر، نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهديدات شناسايي گرديد و مهم‌ترين تأثيرات ايجاد و توسعه‌ی مراكز رشد بر موفقيت دانشگاه‌ها در مسير تحقق دانشگاه كارآفرين اولويت‌بندي شد. نتايج مطالعه، شواهد لازم جهت معرفي مجموعه نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهديدات را تأييد کرد. علاوه بر آن از مهم‌ترين تأثيرات ايجاد مراكز رشد مبتني بر مطالعه عبارتند از: اشتغال‌زايي، كارآفريني، ارتقای كيفيت آموزشي، رقابتي کردن دانشگاه‌ها، تجاري‌سازي فعاليت‌هاي پژوهشي، توسعه‌ی نوآوري و خلاقيت دانشجويان و ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - دانشگاه و صنعت ایران در فرایند گذر در عصر دانش و نوآوری
   جعفر باقری نژاد
   جهان امروز جهان دانش است. واژه‌هايي نظير اقتصاد دانش‌محور و سازمان‌هاي دانش‌محور، همگي بيانگر نقش فراگير دانش و آگاهي در كسب برتري و مزيت‌هاي رقابتي و دستيابي به ابعاد توسعه‌اند. در اقتصاد مبتني بر دانش، دانشگاه‌ها علاوه بر مأموريت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي، مأموريت جدید مش چکیده کامل
   جهان امروز جهان دانش است. واژه‌هايي نظير اقتصاد دانش‌محور و سازمان‌هاي دانش‌محور، همگي بيانگر نقش فراگير دانش و آگاهي در كسب برتري و مزيت‌هاي رقابتي و دستيابي به ابعاد توسعه‌اند. در اقتصاد مبتني بر دانش، دانشگاه‌ها علاوه بر مأموريت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي، مأموريت جدید مشاركت فزاينده‌تر در نوآوري و توسعه تكنولوژي را عهده‌دار گشته‌اند. در فرآیند کلی دانش محوری، ارتباط دانشگاه و صنعت بخشي از يك سياست جامع و درازمدت علوم و فناوري كشورها است. بر اين اساس دانشگاه‌ها با توجه به ظرفيت‌هايي كه به‌عنوان نهاد توليدکننده و اشاعه‌دهنده دانش دارند، نقش اساسي را در نوآوري صنعتي و تكنولوژيکي ايفا مي‌كنند. لذا ضرورت ارتباط دانشگاه‌ها و صنایع بیش از گذشته احساس می‌گردد، اگرچه مقوله مذکور موضوع جدیدی نمی‌باشد، اما مستلزم ارائه راهکاری نو در عرصه‌های مختلف است. مقاله حاضر ضمن بررسی عوامل مؤثر بر فرایند ارتباط مذکور در سطح کلان، با بهره‌گیری از نتایج یک مطالعه تطبیقی، پیشنهاداتی را برای تسهیل در امر ارتباط تنگاتنگ دانشگاه و صنعت ارائه می‌نمايد. جزييات مقاله