آخرین شماره

39
شماره39   سال 11 بهار-تابستان 1397
|

فهرست مقالات طیبه موسوی امیری


 • مقاله

  1 - دانشگاه پژوهی؛ رهیافتی نو در راستای توسعه‌ ارتباط دانشگاه و صنعت
  طیبه موسوی امیری محبوبه  خسروی محمد علی نعمتی
  شماره 26 , سال 7 , پاییز-زمستان 1393
  چکیده دانشگاه و صنعت دو رکن اساسی توسعه در هر جامعه ای محسوب می شوند و همکاری بین این دو نهاد، شرط لازم برای موفقیت و شتاب بخشیدن به فرایند توسعه ملی است. مطالعه و مقایسه روند ارتباط دانشگاه و صنعت در جوامع مختلف، مسیر حرکت آن ها، ساز و کارهای به کار گرفته شده و نتایج ح متن کامل خلاصه
  چکیده دانشگاه و صنعت دو رکن اساسی توسعه در هر جامعه ای محسوب می شوند و همکاری بین این دو نهاد، شرط لازم برای موفقیت و شتاب بخشیدن به فرایند توسعه ملی است. مطالعه و مقایسه روند ارتباط دانشگاه و صنعت در جوامع مختلف، مسیر حرکت آن ها، ساز و کارهای به کار گرفته شده و نتایج حاصل از این ارتباط برای دستیابی به یک الگوی مناسب در این زمینه، از اهمیت فراوانی برخوردار است. اگرچه الگوهای پیوند و ارتباط دانشگاه و صنعت به میزان زیادی تحت تأثیر عوامل درون و برون‌سازمانی دانشگاه و صنعت تعریف می شوند و هر یک از کشورها، راهکارهای مختلفی را در این مسیر تجربه می نمایند، اما اغلب جریان های نوظهور و اثربخشی نظیر پارک ها و مراکز رشد پدید می آیند که از طریق تلفیق با اجزای دایمی و پایدار دانشگاه از جمله واحد دانشگاه پژوهی، می توانند موجبات توسعه و تعالی این نهاد تأثیرگذار در فرایند توسعه ملی را فراهم سازند. در واقع پارک ها و مراکز رشد از طریق هدایت واحدهای دانشگاه پژوهی و با تأکید بر دو کارکرد بهبود درونی و پاسخگویی بیرونی، می توانند به مثابه حلقه مفقوده ارتباط صنعت و دانشگاه نقش‌آفرینی نمایند. واحد دانشگاه پژوهی با تأکید بر کارکرد بهبود درونی، موجب پذیرش و پیوند ماندگارتر پارک ها و مراکز رشد با بدنه دانشگاه و افزایش اثربخشی و موفقیت این مراکز چندگانه، و از طریق کارکرد پاسخگویی بیرونی، باعث ارتباط و پیوند پویاتر نهاد دانشگاه با جامعه و صنعت می شود. از اینرو، مطالعه حاضر با هدف تبیین مفهوم دانشگاه پژوهی و جایگاه آن در تسهیل و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، از طریق هدایت و انطباق خروجی های پارک ها و مراکز رشد با نیازهای جامعه و صنعت، صورت پذیرفته است. جزييات مقاله

 • مقاله

  2 - نوآوری و دانشگاه؛ تأملی بر شکل‌گیری و توسعه دانشگاه نوآور
  شیوا جوانمردی طیبه موسوی امیری رضا  ایران پور مبارکه
  شماره 40 , سال 11 , بهار-تابستان 1397
  امروزه تأثیر نوآوری بر رشد و توسعه اقتصادی و پیشرفت کشورها بسیار مورد توجه است. بسیاری از کشورهای پیشرو در علم و فناوری، کشورهای هستند که سعی کردند نوآوری را در همه سطوح و ابعاد ارکان اکوسیستم نوآوری خود به کار گیرند. یکی از اصلی­ترین و حائز اهمیت­ترین ارکان و مؤلفه­های متن کامل خلاصه
  امروزه تأثیر نوآوری بر رشد و توسعه اقتصادی و پیشرفت کشورها بسیار مورد توجه است. بسیاری از کشورهای پیشرو در علم و فناوری، کشورهای هستند که سعی کردند نوآوری را در همه سطوح و ابعاد ارکان اکوسیستم نوآوری خود به کار گیرند. یکی از اصلی­ترین و حائز اهمیت­ترین ارکان و مؤلفه­های اکوسیستم نوآوری هر کشور دانشگاه­ها هستند. امروزه دانشگاه­ها نقش بسزایی در تولید علم و فناوری دارند. همچنین بسیاری از دانشگاه­­ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سعی کردند نوآوری را در ساختار آموزشی خود به کار برده و تحول آفرین باشند. دانشگاه نوآور مناسب­ترین بستر برای نائل شدن به این هدف و بسط و گسترش نوآوری در سطوح مختلف دانشگاهی است. در این راستا تلاش شد با روش تحقیق کتابخانه‌ای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطلاعاتی به بررسی ادبیات موضوعی دانشگاه نوآور پرداخته شود. جامعه مطالعه این تحقیق، کلیه منابع و مستندات کتابخانه‌ای بود. پژوهش حاضر به بررسی مبانی نظری، تبیین مفهوم و ویژگی‌های کلیدی و راهبردهای دستیابی به دانشگاه نوآور می‌پردازد. هدف از این مقاله بررسی نقش نوآوری و اکوسیستم نوآوری در شکل­گیری و توسعه دانشگاه نوآور، همچنین بررسی ساختار دانشگاه نوآور است.   جزييات مقاله

 • مقاله

  3 - تببین مدل علی چالش های تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاه‌های تخصصی کشور مورد کاوی: دانشگاه علامه طباطبایی
  طیبه موسوی امیری محمد علی نعمتی
  شماره 7 , سال 3 , پاییز 1394
  هدف از پژوهش حاضر، تببین مدل علی چالش‌ها، موانع و محدودیت های تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاه‌های تخصصی کشور است که در این پژوهش، دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان بزرگترین دانشگاه تخصصی علوم انسانی در کشور، مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه پژوهش فوق مشتمل بر اعضای هیأت عل متن کامل خلاصه
  هدف از پژوهش حاضر، تببین مدل علی چالش‌ها، موانع و محدودیت های تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاه‌های تخصصی کشور است که در این پژوهش، دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان بزرگترین دانشگاه تخصصی علوم انسانی در کشور، مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه پژوهش فوق مشتمل بر اعضای هیأت علمی‌، و مدیران و کارشناسان ستادی دانشگاه علامه طباطبایی بوده که به ترتیب شامل 413 و 124 نفر است. همچنین تعداد اعضای نمونه با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، برابر با 52 نفر از مدیران و کارشناسان ستادی و 173 نفر از اعضای هیأت علمی این دانشگاه بوده است. در این پژوهش، ابتدا از طریق مطالعه گسترده مبانی نظری و تحقیقات پیشین در سطوح ملی و بین‌المللی، مطالعه اسنادی منابع مرتبط در دانشگاه علامه طباطبایی و همچنین بر مبنای الگوی ولکواین(1999)، چالش ها، موانع و محدودیت های تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاه علامه طباطبایی در شش محور: الف) فرهنگ دانشگاهی، ب) مدیریتی- ساختاری، ج) علمی- حرفه‌ای، د) مالی- اعتباری، ه) قانونی- حقوقی و و) فناوری اطلاعات، شناسایی شده و بر آن اساس، مدل علی پژوهش، تبیین گردیده است. سپس بر اساس چالش های شناسایی شده و همچنین تلفیق پرسشنامه های موجود در این زمینه، پرسشنامه محقق‌ساخته پژوهش تدوین شده است. در ادامه، روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش، از طریق مصاحبه با 12 نفر از متخصصان و صاحبنظران این حوزه تعیین گردیده و روایی سازه مربوط به این ابزار، و تأیید چالش های شناسایی شده در زمینه تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاه علامه طباطبایی و همچنین مدل علی مربوط به آن، از طریق تحلیل عاملی تأییدی و روش معادلات ساختاری، صورت پذیرفته است. شایان ذکر است که پایایی پرسشنامه فوق با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ، برابر با 95/0 محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که تمامی چالش های شناسایی شده مطروحه، از سوی پاسخگویان مورد تأیید قرار گرفته و چالش مدیریتی- ساختاری نسبت به سایر چالش ها، از دیدگاه آنان، دارای اولویت بالاتری بوده است. علاوه بر آن، نتایج گویای آن است که تفاوتی میان دیدگاه‌های دو گروه از پاسخگویان در ارتباط با چالش‌های شناسایی شده، به تفکیک دانشکده و پست سازمانی، مشاهده نشده است. جزييات مقاله

 • مقاله

  4 - بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و بالندگی با تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی (بررسی موردی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت)
  طیبه موسوی امیری
  نظر به اهمیت نقش اعضای هیأت علمی در رابطه با اخلاق حرفه ای، بالندگی و تعهد سازمانی در دانشگاها، این پژوهش با هدف بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و بالندگی با تعهد سازمانی اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت انجام شد. در این پژوهش که از نوع همبستگی بود در نیمسال تحص متن کامل خلاصه
  نظر به اهمیت نقش اعضای هیأت علمی در رابطه با اخلاق حرفه ای، بالندگی و تعهد سازمانی در دانشگاها، این پژوهش با هدف بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و بالندگی با تعهد سازمانی اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت انجام شد. در این پژوهش که از نوع همبستگی بود در نیمسال تحصیلی 91 انجام گرفت. ابزار سنجش اخلاق حرفه ای پرسشنامهء محقق ساخته است و پرسشنامه استفاده شده برای بالندگی توسط جمشیدی سال 1385 ساخته شده، همچنین برای تعهدسازمانی پرسشنامه استاندارد شده ساخته محققان آلن و می یر می باشد. پرسشنامه تعهد سازما نی (ocq) که بر طبق نظر میلرو آلن برای سنجش ا بعادسه گانه ی تعهد سازمانی شامل تعهد عاطفی، تعهد مستمر، و تعهد هنجاری تهیه شده است. جامعه پژوهش حاضر کلیه‌ی اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت مشتمل بر 183 نفر بوده است که بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای بالغ بر 125 نفر از این جامعه انتخاب شده است که پرسشنامه تحقیق را تکمیل و تحویل دادند. در بخش تجزیه و تحلیل‌ با کمک روش های آمار توصیفی (میانگین ، انحراف معیار ، درصد فراوانی ) و هم چنین روش های آمار استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغییره و..)، تحلیل شد . نتایج نشان داد که بین اخلاق حرفه‎ای و همه مؤلفه‎های آن همبستگی و رابطه مثبت و معنی‎دار با تعهد سازمانی و ابعاد آن دارند(( P: 0/. همچنین مؤلفه تکامل در اخلاق قوی‎ترین رابطه را با تعهد سازمانی و ابعاد تعهد عاطفی، تعهد مستمر دارد. بنابراین برای افزایش تعهد سازمانی بیشتر باید بر این مؤلفه از اخلاق تأکید و آن را تقویت نمود. نتایج حاکی این است که رابطه مثبت بین مؤلفه‎های اخلاق حرفه‎ای با تعهد سازمانی بیانگر این است که افزایش مؤلفه‎های اخلاق حرفه‎ای موجب افزایش تعهد سازمانی و ابعاد آن می‎گردد.از دیگر سو، بررسی رابطه بین بالندگی و مؤلفه‎های آن با تعهد سازمانی و ابعاد آن نشان می دهد که از میان مؤلفه‎های بالندگی تنها مؤلفه بالندگی حرفه‎ای با تعهد هنجاری رابطه معنی‎دار ندارد. و سایر مؤلفه‎ها با سایر ابعاد تعهد سازما نی رابطه معنی‎دار مثبت دارند و این بدان معنی است که با افزایش در بالندگی و ابعاد آن، تعهد سازمانی و مؤلفه‎های آن افزایش می‎یابد. از میان مؤلفه‎های بالندگی، بالندگی سازمانی قوی‎ترین رابطه را با تعهد سازمانی اعضای هیأت‎علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت و ابعاد آن دارد. در نهایت این بستر فرهنگ سازمانی است که زمینه‎ساز رفتار افراد می‎باشد. جزييات مقاله


 • مقاله

  6 - تأملی بر آموزش مبتنی بر موک در آموزش عالی ایران؛ چالش‌ها و راهکارها
  طیبه موسوی امیری
  یکی از پیشرفت‌های نوظهوری که در حیطه آموزش الکترونیکی اهمیت چشم گیری یافته، دوره‌های همگانی آموزش آزاد بر خط (موک) است. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت تدریس مبتنی بر موک در سیستم آموزش عالی ایران، شناسایی چالش‌ها و ارایه راهکارها انجام گرفت. این پژوهش از نوع آم متن کامل خلاصه
  یکی از پیشرفت‌های نوظهوری که در حیطه آموزش الکترونیکی اهمیت چشم گیری یافته، دوره‌های همگانی آموزش آزاد بر خط (موک) است. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت تدریس مبتنی بر موک در سیستم آموزش عالی ایران، شناسایی چالش‌ها و ارایه راهکارها انجام گرفت. این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی است و در دو گام اصلی(کیفی و کمی) انجام گرفت. ابتدا با استفاده از مصاحبه، اطلاعاتی در خصوص چالش‌ها و راهکارهای پیش­رو از شرکت کنندگان گروه اول (اعضای هیات علمی) گردآوری شد و سپس با روش کدگذاری سه مرحله­ای، گویه­ها استخراج گردید. در مرحله دوم با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته (با پایایی 89/0 = α) وضعیت دوره‌های موک از نظر 196 کاربر این دوره‌ها و با استفاده آزمون t تک نمونه­ای بررسی گردید. نتایج نشان داد چالش‌ها در حیطه‌های مسائل آموزشگاهی و سازمانی، مسائل مدیریتی، مسائل فناورانه، مسائل روش تدریس و آموزش، مسائل طراحی واسط کاربری، مسائل پشتیبانی منابع و مسائل ارائه منابع و ارزیابی قرار دارند. همچنین برای تحقق موک راهکارها در حیطه‌های علمی – حرفه­ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریتی و پشتیبانی منابع و طراحی، اجرا و ارزشیابی قرار می‌گیرند. در نهایت بررسی وضعیت تدریس مبتنی بر موک در آموزش عالی کشور نشان داد که در بیشتر زمینه‌ها ضعف و مشکلات چشمگیر و مشهودی وجود دارد.یکی از پیشرفت‌های نوظهوری که در حیطه آموزش الکترونیکی اهمیت چشم گیری یافته، دوره‌های همگانی آموزش آزاد بر خط (موک) است. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت تدریس مبتنی بر موک در سیستم آموزش عالی ایران، شناسایی چالش‌ها و ارایه راهکارها انجام گرفت. این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی است و در دو گام اصلی(کیفی و کمی) انجام گرفت. ابتدا با استفاده از مصاحبه، اطلاعاتی در خصوص چالش‌ها و راهکارهای پیش­رو از شرکت کنندگان گروه اول (اعضای هیات علمی) گردآوری شد و سپس با روش کدگذاری سه مرحله­ای، گویه­ها استخراج گردید. در مرحله دوم با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته (با پایایی 89/0 = α) وضعیت دوره‌های موک از نظر 196 کاربر این دوره‌ها و با استفاده آزمون t تک نمونه­ای بررسی گردید. نتایج نشان داد چالش‌ها در حیطه‌های مسائل آموزشگاهی و سازمانی، مسائل مدیریتی، مسائل فناورانه، مسائل روش تدریس و آموزش، مسائل طراحی واسط کاربری، مسائل پشتیبانی منابع و مسائل ارائه منابع و ارزیابی قرار دارند. همچنین برای تحقق موک راهکارها در حیطه‌های علمی – حرفه­ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریتی و پشتیبانی منابع و طراحی، اجرا و ارزشیابی قرار می‌گیرند. در نهایت بررسی وضعیت تدریس مبتنی بر موک در آموزش عالی کشور نشان داد که در بیشتر زمینه‌ها ضعف و مشکلات چشمگیر و مشهودی وجود دارد. جزييات مقاله

 • مقاله

  7 - واکاوی پیامدهای درون و برون دانشگاهی بین‌المللی‌شدن دانشگاه-های دولتی منتخب کشور
  طیبه موسوی امیری
  همزمان با پدیده¬ی جهانی شدن، ضرورت متحول شدن نهادهای آموزش‌عالی و تأکید بیشتر بر همکاری¬های بین¬المللی دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش‌عالی بیش از پیش به چشم می¬آید. در راستایی بررسی پیامدهای این پدیده در دانشگاه¬های ایران مطالعه¬ای با روش کیفی و با استفاده از رویکرد نظریه متن کامل خلاصه
  همزمان با پدیده¬ی جهانی شدن، ضرورت متحول شدن نهادهای آموزش‌عالی و تأکید بیشتر بر همکاری¬های بین¬المللی دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش‌عالی بیش از پیش به چشم می¬آید. در راستایی بررسی پیامدهای این پدیده در دانشگاه¬های ایران مطالعه¬ای با روش کیفی و با استفاده از رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد صورت گرفته است. جامعه آماري پژوهش حاضر را خبرگان و مدیران 18 دانشگاه دولتی منتخب کشور مشتمل بر: دانشگاه¬های تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، خوارزمی، امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت، علامه طباطبایی، خواجه نصیر، الزهرا، فردوسی مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، صنعتی اصفهان و علوم پایه زنجان، امام خمینی قزوین و جامعه المصطفی قم" تشکیل دادند. که با استفاده از روش نمونه¬گیری هدفمند در مجموع 82 نفر به عنوان مشارکت¬کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده¬ها به روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و به صورت نیمه ساختار یافته گردآوری و به منظور تحلیل آن ها از نرم افزار MAXQDA استفاده شد. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده¬ها از دو روش بازبینی مشارکت¬کنندگان و مرور خبرگان در پژوهش استفاده شد. پدیده محوری مطالعه حاضر بین‌المللی‌شدن در راستاي مأموريت گرايي دانشگاه¬های دولتی کشور بود. بين¬المللي¬شدن آموزش عالي، داراي پيامدهايي است که در دو حيطه داخل و خارج دانشگاه، قابل مطالعه و بررسي است. لذا پیامدهای آن در دو بعد درون دانشگاهی و برون دانشگاهی با توجه به شرایط علًی، زمینه¬ای، شرایط مداخلگر و راهبردها؛ تدوین شده است. نتایج نشان داد که از تحلیل مصاحبه¬ها 51 کد باز استخراج و با توجه به وجوه تشابه بین آنها 2 مقوله اصلی و 6 مؤلفه فرعی شناسایی شدند در نهایت الگوی پارادایمی ارائه شد. جزييات مقاله

 • مقاله

  8 - تأملی بر دوره های موک در نظام آموزش عالی ایران؛ چالش‌ها و راهکارها
  حسن رضا  زین آبادی طیبه موسوی امیری
  شماره 12 , سال 6 , بهار 1397
  یکی از پیشرفت‌های نوظهوری که در حیطه آموزش الکترونیکی اهمیت چشمگیری یافته، دوره‌های آموزش آنلاین فراگیر (موک) است. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت آموزش مبتنی بر موک در سیستم آموزش عالی ایران، شناسایی چالش‌ها و ارایه راهکارها انجام گرفت. این پژوهش از نوع ترکیبی متن کامل خلاصه
  یکی از پیشرفت‌های نوظهوری که در حیطه آموزش الکترونیکی اهمیت چشمگیری یافته، دوره‌های آموزش آنلاین فراگیر (موک) است. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت آموزش مبتنی بر موک در سیستم آموزش عالی ایران، شناسایی چالش‌ها و ارایه راهکارها انجام گرفت. این پژوهش از نوع ترکیبی (کیفی و کمی) است و به صوت متوالی انجام گرفت. جامعه آماری در بخش کیفی اعضای هیآت علمی دانشگاه¬های دولتی شهر تهران بودند که تعداد 11 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی کاربران دوره موک در سال تحصیلی 94-95 با حجم 400 نفر بودند که با توجه به جدول کرجسی – مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی ساده 196 از آنان انتخاب شدند. ابتدا با استفاده از مصاحبه، اطلاعاتی در خصوص چالش‌ها و راهکارهای پیش¬رو از شرکت کنندگان گروه اول (اعضای هیات علمی) گردآوری شد و سپس با روش کدگذاری سه مرحله¬ای، گویه¬ها استخراج گردید. در مرحله دوم با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته (با پایایی 89/0 = α) وضعیت دوره‌های موک از نظر 196 کاربر این دوره‌ها و با استفاده از آزمون فریدمن بررسی گردید. نتایج نشان داد چالش‌ها در حیطه‌های مسائل آموزشگاهی و سازمانی، مسائل مدیریتی، مسائل فناورانه، مسائل روش تدریس و آموزش، مسائل طراحی واسط کاربری، مسائل پشتیبانی منابع و مسائل ارائه منابع و ارزیابی قرار دارند. همچنین برای تحقق آموزش مبتنی بر موک راهکارها در حیطه‌های علمی – حرفه¬ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریتی و پشتیبانی منابع و طراحی، اجرا و ارزشیابی شناسایی شدند. در نهایت بررسی وضعیت آموزش مبتنی بر موک در آموزش عالی کشور نشان داد که ضعف و مشکلات مشهودی در این زمینه وجود دارد. جزييات مقاله

 • مقاله

  9 - تأملی بر آموزش مبتنی بر موک در آموزش عالی ایران؛ چالش‌ها و راهکارها
  طیبه موسوی امیری  
  یکی از پیشرفت‌های نوظهوری که در حیطه آموزش الکترونیکی اهمیت چشم گیری یافته، دوره‌های همگانی آموزش آزاد بر خط (موک) است. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت تدریس مبتنی بر موک در سیستم آموزش عالی ایران، شناسایی چالش‌ها و ارایه راهکارها انجام گرفت. این پژوهش از نوع آم متن کامل خلاصه
  یکی از پیشرفت‌های نوظهوری که در حیطه آموزش الکترونیکی اهمیت چشم گیری یافته، دوره‌های همگانی آموزش آزاد بر خط (موک) است. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت تدریس مبتنی بر موک در سیستم آموزش عالی ایران، شناسایی چالش‌ها و ارایه راهکارها انجام گرفت. این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی است و در دو گام اصلی(کیفی و کمی) انجام گرفت. ابتدا با استفاده از مصاحبه، اطلاعاتی در خصوص چالش‌ها و راهکارهای پیش­رو از شرکت کنندگان گروه اول (اعضای هیات علمی) گردآوری شد و سپس با روش کدگذاری سه مرحله­ای، گویه­ها استخراج گردید. در مرحله دوم با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته (با پایایی 89/0 = α) وضعیت دوره‌های موک از نظر 196 کاربر این دوره‌ها و با استفاده آزمون t تک نمونه­ای بررسی گردید. نتایج نشان داد چالش‌ها در حیطه‌های مسائل آموزشگاهی و سازمانی، مسائل مدیریتی، مسائل فناورانه، مسائل روش تدریس و آموزش، مسائل طراحی واسط کاربری، مسائل پشتیبانی منابع و مسائل ارائه منابع و ارزیابی قرار دارند. همچنین برای تحقق موک راهکارها در حیطه‌های علمی – حرفه­ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریتی و پشتیبانی منابع و طراحی، اجرا و ارزشیابی قرار می‌گیرند. در نهایت بررسی وضعیت تدریس مبتنی بر موک در آموزش عالی کشور نشان داد که در بیشتر زمینه‌ها ضعف و مشکلات چشمگیر و مشهودی وجود دارد.یکی از پیشرفت‌های نوظهوری که در حیطه آموزش الکترونیکی اهمیت چشم گیری یافته، دوره‌های همگانی آموزش آزاد بر خط (موک) است. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت تدریس مبتنی بر موک در سیستم آموزش عالی ایران، شناسایی چالش‌ها و ارایه راهکارها انجام گرفت. این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی است و در دو گام اصلی(کیفی و کمی) انجام گرفت. ابتدا با استفاده از مصاحبه، اطلاعاتی در خصوص چالش‌ها و راهکارهای پیش­رو از شرکت کنندگان گروه اول (اعضای هیات علمی) گردآوری شد و سپس با روش کدگذاری سه مرحله­ای، گویه­ها استخراج گردید. در مرحله دوم با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته (با پایایی 89/0 = α) وضعیت دوره‌های موک از نظر 196 کاربر این دوره‌ها و با استفاده آزمون t تک نمونه­ای بررسی گردید. نتایج نشان داد چالش‌ها در حیطه‌های مسائل آموزشگاهی و سازمانی، مسائل مدیریتی، مسائل فناورانه، مسائل روش تدریس و آموزش، مسائل طراحی واسط کاربری، مسائل پشتیبانی منابع و مسائل ارائه منابع و ارزیابی قرار دارند. همچنین برای تحقق موک راهکارها در حیطه‌های علمی – حرفه­ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریتی و پشتیبانی منابع و طراحی، اجرا و ارزشیابی قرار می‌گیرند. در نهایت بررسی وضعیت تدریس مبتنی بر موک در آموزش عالی کشور نشان داد که در بیشتر زمینه‌ها ضعف و مشکلات چشمگیر و مشهودی وجود دارد. جزييات مقاله