فهرست مقالات تکنولوژی

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - روش‌های اعمال پوشش‌های پلیمری ذاتاً رسانا بر سطح فلزات برای کاربردهای محافظت از خوردگی و تکنولوژی سطح
   محسن صبوری
   چکیده پوشش‌های پلیمری ذاتاً رسانا به دلیل پایداری محیطی خوب، سازگاری با محیط زیست و سنتز آسان به عنوان یک گزینه جایگزین مناسب برای پوشش‌های حاوی فلزات سنگین مطرح می‌شود. سنتز این پلیمرها به دو روش متداول شیمیایی و الکتروشیمیایی قابل انجام است. سنتز شیمیایی عموماً در فاز چکیده کامل
   چکیده پوشش‌های پلیمری ذاتاً رسانا به دلیل پایداری محیطی خوب، سازگاری با محیط زیست و سنتز آسان به عنوان یک گزینه جایگزین مناسب برای پوشش‌های حاوی فلزات سنگین مطرح می‌شود. سنتز این پلیمرها به دو روش متداول شیمیایی و الکتروشیمیایی قابل انجام است. سنتز شیمیایی عموماً در فاز مایع یا بخار و در حضور عامل اکسید‌کننده و مونومر صورت می‌گیرد. پلیمر سپس در مراحل بعدی با اسپری کردن، افزودن به ترکیب رنگ یا رسوب‌دهی فاز بخار بر سطح فلز اعمال می‌شود. در روش‌های الکتروشیمیایی فرآیند سنتز و پوشش‌دهی همزمان انجام می‌شود. پوشش الکتروسنتز شده بسیار نازک بوده و عموماً به عنوان پوشش زیرلایه برای کاربردهای محافظت از خوردگی یا به عنوان پوشش نهایی در سایر کاربردهای تکنولوژی سطح استفاده می‌شود. کیفیت پوشش اعمالی به لحاظ مانند چسبندگی، یکنواختی، عملکرد محافظتی، رسانایی و غیره بسته به نوع روش الکتروشیمیایی مورد استفاده متفاوت است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - االگوی روابط علی عوامل مؤثر بر اکتساب تکنولوژی (مطالعه مورد شرکت فولاد خوزستان)
   رضا انصاری
   : هدف این پژوهش ارائه الگوی ساختاری عوامل تأثیرگذار بر اکتساب تکنولوژی در صنعت فولاد خوزستان می باشد. بدین منظور براساس مطالعات اکتشافی انجام شده در این پژوهش، عوامل تأثیرگذار بر اکتساب تکنولوژی شناسایی شدند. سپس به منظور ارائه الگوی مورد نظر از تکنیکهای دلفی فازی به عن چکیده کامل
   : هدف این پژوهش ارائه الگوی ساختاری عوامل تأثیرگذار بر اکتساب تکنولوژی در صنعت فولاد خوزستان می باشد. بدین منظور براساس مطالعات اکتشافی انجام شده در این پژوهش، عوامل تأثیرگذار بر اکتساب تکنولوژی شناسایی شدند. سپس به منظور ارائه الگوی مورد نظر از تکنیکهای دلفی فازی به عنوان روش اخذ آراء خبرگان و از دیمتل فازی به منظور ساختاردهی نظام مند داده های مأخوذه استفاده شد. بر اساس تکنیک دلفی فازی عوامل شناسایی شده در قالب پنچ بُعد ( تکنولوژی ، توانمندی ، استراتژی، محیط و بازار ) طبقه بندی شدند. همچنین بر اساس نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل دیمتل فازی مشخص شد که بُعد تکنولوژی تأثیر قابل توجهی بر ابعاد دیگر اکتساب تکنولوژی دارد، در حالیکه بُعد محیط و استراتژی تحت تأثیر ابعاد دیگر قرار می گیرند. در کل ، این پژوهش روابط و تعاملات میان 5 بُعد و 22 معیار اکتساب تکنولوژی را شناسائی و شکاف ایجاد شده توسط روش های سنتی تعیین استراتژی را پر و اثرات مستقیم و غیرمستقیم معیارها را در نظر گرفته است جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - ارائه الگویی جهت ارزیابی توانمندی تکنولوژیکی سازندگان قطعات خودرو
   شهرزاد زمانی
   برای تدوین هرگونه استراتژی لازم است که فرصت­ها، تهدیدها و نقاط قوت و ضعف شناسایی شوند. ارزیابی سطح تکنولوژی این امکان را فراهم می­آورد که به شناسایی نقاط قوت و ضعف پرداخته شود. ارزیابی تکنولوژی با بررسی میزان توانمندی­های تکنولوژیکی، حوزه­های ضعف و قوت را در تکنولوژی مو چکیده کامل
   برای تدوین هرگونه استراتژی لازم است که فرصت­ها، تهدیدها و نقاط قوت و ضعف شناسایی شوند. ارزیابی سطح تکنولوژی این امکان را فراهم می­آورد که به شناسایی نقاط قوت و ضعف پرداخته شود. ارزیابی تکنولوژی با بررسی میزان توانمندی­های تکنولوژیکی، حوزه­های ضعف و قوت را در تکنولوژی مورد نظر مشخص می­کند و زمینه را برای تصمیم‌گیری در رابطه با توسعه توانمندی­های تکنولوژیکی را ایجاد می­کند. نتایج حاصل از ارزیابی تکنولوژی به صورت مستقیم بر فرایند تصمیم‌گیری در زمینه انتقال تکنولوژی و یا توسعه توانمندی­های تحقیقاتی داخلی تأثیر می­گذارد. در این مقاله الگوی ارزیابی سطح توانمندی­های تکنولوژیک تبیین می­گردد. این الگو در 10 سازنده قطعات خودرو تحت نظارت شرکت ساپکو اجرا گردید. ازاین‌رو با بررسی مدل­های مختلف ارزیابی توانمندی تکنولوژی، این مدل­ها به عنوان پایه و مبنای ارزیابی قرار گرفت. ولی با توجه به اینکه استفاده صرف از این مدل­ها و شاخص‌های پیشنهادی آن‌ها در خصوص ایران کارکرد مؤثری نداشته است، لذا یک مدل تلفیقی با شاخص­های بومی و کاربردی تهیه و پیشنهاد گردید. سپس با استفاده از پرسشنامه اقدام به ارزیابی سطح توانمندی سازندگان قطعات خودرو شد. با استفاده از این مدل سطح توانمندی سازندگان در 4 حوزه سخت­افزار، اطلاعات افزار، انسان افزار و سازمان افزار مورد بررسی قرار گرفت. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - نمایش چینی در مقابل اروپا در ارتباط با ارزیابی تکنولوژی: همگرا یا واگرا؟
   ناهید شیخان
   در این مقاله تلاش می شود تا تشخیص اینکه آیا ارزیابی چینی و اروپایی از اوراق بهادار فن آوری های مربوطه خود متفاوت هستند. سوال اول مربوط به سطح درک از رقابت و جذابیت هر نمونه کارهای فن آوری است. سوال دوم مربوط به منطق اساسی به شیوه های حسابرسی فناوری: آیا هر یک از این شیو چکیده کامل
   در این مقاله تلاش می شود تا تشخیص اینکه آیا ارزیابی چینی و اروپایی از اوراق بهادار فن آوری های مربوطه خود متفاوت هستند. سوال اول مربوط به سطح درک از رقابت و جذابیت هر نمونه کارهای فن آوری است. سوال دوم مربوط به منطق اساسی به شیوه های حسابرسی فناوری: آیا هر یک از این شیوه تمایل به یک مدل منحصر به فرد و به طور کلی و یا انجام آنها نشان از ویژگی های منحصر به فرد برخی؟(ویژگی ها) در ممیزی تکنولوژی انجام شده در 10 شرکت  چینی و 40 شرکت اروپایی، 454 خود ارزیابی تولید شده است که 82 چینی و 372 اروپایی بوده است. دو نتیجه گیری وجود دارد: الف) مقایسه میانگین نشان می دهد که جذابیت تکنولوژی در چین و اروپا نمونه متفاوت است. از آن می توان استنباط کرد که چین و اروپا با ارزش مشابه، تکنولوژی در هدف هایشان قرار گرفته است. با این حال، رقابت های تکنولوژی در چین به روشنی بسیار پایین تر تلقی می شود. این نشان می دهد که یک شکاف رقابتی هنوز هم به وضوح میان چین و اروپا مشاهده شده است. (ب) تجزیه و تحلیل دلایل منطقی را برای ارزیابی جذابیت تکنولوژی که تمایل به واگرایی دارد را نشان می دهد و در عین حال دلایلی برای ارزیابی رقابت های تکنولوژی تمایل به پیروی از خطوط مشابه است که در هر دو نمونه بصورت زیر؛ این است که احتمالا به دلیل اینکه جذابیت یک مفهوم مبتنی بر فرهنگ است در حالی که رقابت بیشتر و بیشتر جهانی است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - تحلیلی بر رقابت پذیری اقتصاد ایران ، ارزیابی عملکرد گذشته سال2015-2016
   داود محمد قاسمی
   ما در این مقاله به توضیح شاخص های رقابت پذیری بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد می پردازیم رقابت پذیری بر اساس این گزارش به مولفه نهاد ها، زیر ساخت ها،ثبات اقتصاد کلان،بهداشت و آموزش ابتدایی،کار آموزی و آموزش عالی، کارایی بازار کالا،کارایی بازار کار،بازار مالی، آمادگی تکن چکیده کامل
   ما در این مقاله به توضیح شاخص های رقابت پذیری بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد می پردازیم رقابت پذیری بر اساس این گزارش به مولفه نهاد ها، زیر ساخت ها،ثبات اقتصاد کلان،بهداشت و آموزش ابتدایی،کار آموزی و آموزش عالی، کارایی بازار کالا،کارایی بازار کار،بازار مالی، آمادگی تکنولوژی،اندازه بازار، پیشرفت در کسب و کار و نوآوری می پردازد و ما بر آنیم که کشور را بر اساس این مولفه ها مورد بررسی قرار دهیم. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - ارزیابی تکنولوژی به صورت سریع و کثیف (چرکین،پلید)
   ناهید شیخان
   در مرکز تحقیقات ایتالیا که مورد تحقیقاتی این مقاله می باشد ارزیابی فناوری به طور فزاینده ای نقش مهمی را دریافت می کند و یک مزیت رقابتی برای شرکت ها محسوب می شود و توسعه اقتصادی و اجتماعی برای ملت ها می باشد. در این مقاله یک روش برای ارزیابی تکنولوژی به صورت سریع و کثیف چکیده کامل
   در مرکز تحقیقات ایتالیا که مورد تحقیقاتی این مقاله می باشد ارزیابی فناوری به طور فزاینده ای نقش مهمی را دریافت می کند و یک مزیت رقابتی برای شرکت ها محسوب می شود و توسعه اقتصادی و اجتماعی برای ملت ها می باشد. در این مقاله یک روش برای ارزیابی تکنولوژی به صورت سریع و کثیف که برگرفته از یک مثال واقعی است معرفی می شود . سوال مهمی که از مرکز تحقیقات ایتالیا مطرح می شود این است که مدیریت ارشد نیاز به یک ارزیابی سریع از توانایی ها و ظرفیت های فنی ، منابع و نتایج حاصل از سازمان دارند. از آنجایی که ارزیابی تکنولوژی بسیار پیچیده است به دنبال روشی ساده و آسان هستیم که بتوان سریع به صورت عملی از آن استفاده کرد. به طور خلاصه در این مقاله یک روش آسان که قابلیت اجرایی دارد معرفی خواهد شد و اشاره به مشکلات اصلی، مشکلاتی که با آن مواجه خواهند شد و روش­های ممکن و بحث در مورد نتایج و اعتبارات و روش های فرموله شده نیز توضیح داده خواهد شد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - فراتحلیل پیوند صنعت و دانشگاه
   زهرا عشریه
   این پژوهش به منظور فراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه روابط صنعت و دانشگاه در ده سال گذشته صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش مربوط به کلیه تحقیقاتی است که به چگونگی ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش این ارتباط در انتقال تکنولوژی  پرداخته‌اند. از میان 74 پژوهش بررسی شده 18 چکیده کامل
   این پژوهش به منظور فراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه روابط صنعت و دانشگاه در ده سال گذشته صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش مربوط به کلیه تحقیقاتی است که به چگونگی ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش این ارتباط در انتقال تکنولوژی  پرداخته‌اند. از میان 74 پژوهش بررسی شده 18مورد برای فراتحلیل مناسب تشخیص داده شده‌اند. روش تحقیق این پژوهش در بخش آمار استنباطی روش فراتحلیل می باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که تحقیقات در حوزه روابط صنعت و دانشگاه کمی قدیمی هستند و تکرار مکررات می‌کنند و شاید به تحقیقات جدید با توجه به خلاء های امروزی و پیچیدگی‌های چندسال اخیر نیاز است. برای مثال، لزوم پارک علم و فناوری در سال‌های اولیه دهه 90 یک ایده مناسب بود ولی امروز به یک راهکار جدیدتر نیاز است یا بازسازی ایده قدیمی. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - بررسی جامعه‌شناختی تأثيرات تكنولوژي بر نیروی كار
   هدايت الله  جمالي پور
   هر دوره از زندگي بشري با نامي كه معرف فعاليت‌‌هاي آن دوره است مشخص مي‌شود. جامعه كشاورزي، جامعه صنعتي و جامعه اطلاعاتي عناويني هستند كه هر كدام، به يكي از دوره‌هاي زندگي بشري اشاره دارند. دنيل بل معتقد است آن نوع از كار كه همگاني‌تر باشد به جنبه معرف آن جامعه خاص تبديل چکیده کامل
   هر دوره از زندگي بشري با نامي كه معرف فعاليت‌‌هاي آن دوره است مشخص مي‌شود. جامعه كشاورزي، جامعه صنعتي و جامعه اطلاعاتي عناويني هستند كه هر كدام، به يكي از دوره‌هاي زندگي بشري اشاره دارند. دنيل بل معتقد است آن نوع از كار كه همگاني‌تر باشد به جنبه معرف آن جامعه خاص تبديل مي‌شود. وي چنين اظهار عقيده مي‌كند كه، در حالي‌كه در جوامع ماقبل صنعتي نيروي كار كشاورزي در همه جا به وفور يافت مي‌شد و در جوامع صنعتي كار در كارخانجات به هنجار تبديل شد، در جوامع فراصنعتي، اين كار خدماتي است كه حكم‌فرما شده است. با اين اوصاف به نظر مي‌رسد نمود عيني رشد و توسعه علم و دانش و ارتقاي تكنولوژي، خود را در عرصه كار با برجستگي بيشتري نمايان مي‌سازد. به همين دليل توليد، بهره‌وري و انباشت سرمايه كه همگي از خروجي‌هاي كار مي‌باشند تعيين‌كننده ساخت كلي يك جامعه به حساب مي‌آيند. از همين روي مطالعه ويژگي‌هاي فني و تكنولوژيكي كار در جامعه امروزي و تأثيرات آن بر كار و بيكاري افراد آن جامعه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در اين مقاله سعي خواهد شد به سوالاتي چون: چه عواملي بر تحولات عرضه نيروي كار تاثير مي‌گذارد؟ عوامل شتاب‌دهنده اين تحولات در دهه‌‌هاي اخير چه بوده‌اند؟چرا در برخي جوامع كه روند توسعه به صورت ناقص انجام شده، تحولات حوزه كار با مشكل روبه‌روست؟ ويژگي‌هاي كار در عصر حاضر چگونه است و تكنولوژي چه تأثيري بر آن گذاشته است؟ وضعيت بازار كار در يك دهه‌ اخير در ايران چگونه بوده است؟ به صورت هر چند مختصر به پاسخ داده شود. جزييات مقاله