آخرین شماره

فهرست مقالات محمد رضا حمیدی زاده


 • مقاله

  1 - تبیین و ارزیابی فرایند اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر جذب مشتریان: مورد پژوهی بانک صادرات ایران
  محمد رضا حمیدی زاده ذبيح اله  نوريان
  شماره 1 , سال 1 , پاییز 1392
  در بین انواع ابزارها و رسانه‌های تبلیغاتی، تلویزیون، رسانه‌ای است که می‌تواند افراد بسیاری را از طریق امواج شبکه‌های مختلف تحت پوشش قرار دهد. لذا این رسانه تبلیغاتی نفوذ شدیدی در خانواده‌ها دارد. بانک‌ صادرات ایران نیز یکی از بزرگترین نهادهای پولی است که جهت جذب مشتریان متن کامل خلاصه
  در بین انواع ابزارها و رسانه‌های تبلیغاتی، تلویزیون، رسانه‌ای است که می‌تواند افراد بسیاری را از طریق امواج شبکه‌های مختلف تحت پوشش قرار دهد. لذا این رسانه تبلیغاتی نفوذ شدیدی در خانواده‌ها دارد. بانک‌ صادرات ایران نیز یکی از بزرگترین نهادهای پولی است که جهت جذب مشتریان، به تبلیغات تلویزیونی روی آورده ‌است و همه ساله هزینه‌های فراوانی را در این زمینه صرف می‌کند. بنابراین کسب آگاهی از میزان و چگونگی اثربخشی پخش تبلیغات تلویزیونی این بانک جهت جذب مشتریان، هدف اصلی این تحقیق است. جامعه آماری این تحقیق، مشتریان بانک صادرات در مراکز استانی کل کشور می‌باشد. با توجه به داده های جمع آوری شده از 2959 نمونه آماری بوسیله پرسشنامه در مراکز استان‌های کشور، بر پایه مدل داگمار، تبلیغات تلویزیونی بانک صادرات بر آگاهی، ادراک، متقاعد کردن مخاطبین و اقدام به خرید آنها تاثیر معناداری داشته است. در مجموع، تبلیغات تلویزیونی بانک صادرات، در جذب مشتریان، دارای اثربخشی بوده است. با توجه به یافته‌های تحقیق، اگرچه تلویزیون بیشترین سهم را در اطلاع رسانی داشته است، اینترنت نیز با توجه به دیگر ابزارهای اطلاع‌رسانی، درصد بالایی را به خود اختصاص داده است. توجه بیشتر مخاطبان به برنامه‌های تبلیغاتی، زمانی است که پیام تبلیغاتی مربوط به جوایز این بانک باشد. همچنین اینگونه پیام‌ها، بیشتر در ذهن مخاطبین، باقی می‌ماند. در مراحل مدل داگمار، ارتباط قوی‌تری بین مراحل متقاعد شدن و استفاده از خدمات وجود دارد، لذا درصد بالاتری از افرادی که متقاعد به استفاده از خدمات شده‌اند، از آن خدمت استفاده کرده‌اند. جزييات مقاله

 • مقاله

  2 - راهبردهای بازاریابی اختراعات برای ورود موفق به بازار
  سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی محمد رضا حمیدی زاده
  شماره 1 , سال 7 , زمستان 1397
  سهم صنایع و خدمات با فناوری برتر در هر اقتصاد، یکی از شاخص‌های سنجش درجه نیل به اقتصاد دانش‌محور می‌باشد که در این میان، تجاری‌سازی اختراعات و دستاوردهای پژوهشی یکی از موضوعات مهم در جوامع مختلف می‌باشد. هدف این پژوهش، شناسایی و بررسی مهم‌ترین راهبردهای بازاریابی اختراع متن کامل خلاصه
  سهم صنایع و خدمات با فناوری برتر در هر اقتصاد، یکی از شاخص‌های سنجش درجه نیل به اقتصاد دانش‌محور می‌باشد که در این میان، تجاری‌سازی اختراعات و دستاوردهای پژوهشی یکی از موضوعات مهم در جوامع مختلف می‌باشد. هدف این پژوهش، شناسایی و بررسی مهم‌ترین راهبردهای بازاریابی اختراعات از دیدگاه مخترعان است. این پژوهش، از نوع تحقیقات کاربردی، توصیفی- پیمایشی و با روش تحقیق آمیخته است که ابتدا به رویکرد کیفی و سپس کمی پرداخته است. در مرحله‌ی کیفی با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با روش نمونه‌گیری هدفمند با 8 نفر از خبرگان حوزه تجاری‌سازی و مدیریت فناوری، راهبردهای بازاریابی اختراعات شناسایی شدند. سپس در مرحله‌ی کمی، از ابزار پرسشنامه در نمونه پژوهش شامل مخترعین شرکت‌کننده در جشنواره منطقه‌ای نوآوری و شکوفایی اختراعات «رویش خراسان» استفاده شد که نمونه آن طبق جدول مورگان و با توجه به روش تحلیل، 36 مخترع در نظر گرفته شدند. ضمن این‌که تحلیل داده‌ها نیز به کمک آزمون t و همچنین روش TOPSIS، صورت گرفته است. نتایج نشان داد که 91% مخترعان اهمیت تجاری‌سازی و به‌ویژه بازاریابی اختراع خود را بسیار زیاد می‌دانند. در مورد آمیخته بازاریابی نیز این نتیجه حاصل شد که مخترعان برای اهمیت ویژگی‌های خوب محصول خود با 46% ، بیشترین امتیاز را قائل شدند و بعد از آن، قیمت با 28%، تبلیغات با 18% و نهایتا توزیع مناسب با 8% قرار گرفت. همچنین درنهایت با عنایت به 10 راهبرد مطرح شده، مخترعان، شرکت در نمایشگاه‌های فناوری بین‌المللی، شرکت در نمایشگاه‌های فناوری ملی و بازاریابی اینترنتی را 3 راهبرد برتر بازاریابی اختراعات خود می‌دانند.   جزييات مقاله

 • مقاله

  3 - مدل سازی نوآوری بازاریابی و تکنولوژیکی شبکه بانکی در ارزیابی عملکرد اقتصاد کلان کشور
  بهاره بهزادی محمد رضا حمیدی زاده مریم  خوشنویس
  امروزه نوآوری یکی ازعوامل اصلی توسعه در شبکه بانکی محسوب می شود. هدف مقاله مدلسازی اقتصاد سنجی بر پایه عملکرد اقتصاد کلان کشور برای تبیین کارکردهای نوآوری بازاریابی و تکنولوژیکی در شبکه بانکی کشور است برای دستیابی به این هدف ارتباط نوآوری تکنولوژیکی و نوآوری بازاریابی 1 متن کامل خلاصه
  امروزه نوآوری یکی ازعوامل اصلی توسعه در شبکه بانکی محسوب می شود. هدف مقاله مدلسازی اقتصاد سنجی بر پایه عملکرد اقتصاد کلان کشور برای تبیین کارکردهای نوآوری بازاریابی و تکنولوژیکی در شبکه بانکی کشور است برای دستیابی به این هدف ارتباط نوآوری تکنولوژیکی و نوآوری بازاریابی 10 بانک منتخب بر عملکرد اقتصاد کلان کشور طی دوره زمانی 1388 الی 1397 بررسی گردید. این پژوهش از نظر هدف ، کاربردی و از نظر نوع داده ها و روش گردآوری آنها توصیفی- تحلیلی مبتنی بر تکنیک گشتاورهای تعمیم ‌یافته سیستمی است. در این پژوهش متغیرهای رشد اقتصادی و ارزش کل صادرات به‌عنوان متغیرهای وابسته و متغیرهای نوآوری تکنولوژیکی و نوآوری بازاریابی شبکه بانکی جزء متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند . یک فرضیه اصلی که تاثیر معناداری نوآوری تکنولوژی و نوآوری بازاریابی در شبکه بانکی بر عملکرد کلان را مد نظر قرار داده و چهارفرضیه فرعی که تاثیر معناداری نوآوری تکنولوژی و نوآوری بازاریابی را بر رشد اقتصادی وارزش صادرات در نظر گرفته ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نوآوری تکنولوژیکی با اثر مثبت 0.09 درصدی ومتغییر نوآوری بازاریابی با تاثیر مثبت 0.54 درصدی باعث افزایش رشد اقتصادی، همچنین نوآوری تکنولوژیکی با تاثیر مثبت 0.08 درصدی ونوآوری بازاریابی با تاثیر مثبت0.07 درصدی باعث افزایش کل صادرات در شبکه بانکی گردیده است. لذا نوآوری تکنولوژیکی و نوآوری بازاریابی تأثیر معناداری در دوره 1388 الی 1397 بر رشد اقتصادی و ارزش کل صادرات کشور داشته است، بنابر این تمامی فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفتند. جزييات مقاله

 • مقاله

  4 - الگوی رويکرد تخصصي‌ درتعاملات دانشگاه با صنعت: ضرورت‌ها و چالش‌هاي بخش‌بندی بازار
  محمد رضا حمیدی زاده روح الله شریفی
  شماره 1 , سال , پاییز 1387
  بخش‌بندي بازار فرايندي تحليلي است كه اگر به صورت دقيق و بر مبناي فروش‌ها و برنامه‌هاي بازاريابي انجام شود منجر به جذب مشتريان، حداكثرسازي منابع و ايجاد يك مزيت رقابتي براي تعاملات دانشگاه و صنعت مي‌شود. در این مقاله، با بررسی پیشینه بخش‌بندي و مفاهیم و تعاریف مربوط، متن کامل خلاصه
  بخش‌بندي بازار فرايندي تحليلي است كه اگر به صورت دقيق و بر مبناي فروش‌ها و برنامه‌هاي بازاريابي انجام شود منجر به جذب مشتريان، حداكثرسازي منابع و ايجاد يك مزيت رقابتي براي تعاملات دانشگاه و صنعت مي‌شود. در این مقاله، با بررسی پیشینه بخش‌بندي و مفاهیم و تعاریف مربوط، ضرورت، مزایا و اهداف بخش‌بندي بيان مي‌شود. در ادامه مقاله استراتژی‌های بخش‌بندی ارائه و تحلیل می‌شوند. سپس به مقایسه بخش‌بندی در بازارهای مصرفی و صنعتی و نقش سیستم اطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی در بخش‌بندی بازار می‌پردازیم. در پايان مقاله به مطالعه موردي كه در صنعت پتروشيمي ايران صورت پذيرفته است خواهيم پرداخت. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد كه، متغيرهاي مدل مورد مطالعه، نقش تأثيرگذاري در بخش‌بندي بازار صنعت پتروشيمي دارند و اين متغيرها مبنايي براي بخش‌بندي اثربخش بازار صنعت پتروشيمي و تدوين الگوي مربوط هستند. اساساًَ، دستاورد تحقیق نشان می‌دهد که برای ارتقای سطح اثربخشی ارتباطات سه جانبه صنعت، دانشگاه و دولت، بخش بندی بازار فعالیت این سه بخش ضروری است تا مشخص شود هر یک چه رسالتی بر دوش دارند و هر بخش از پرداختن به امور غيرمرتبط با حوزۀ فعاليت خود پرهیز نمايد. جزييات مقاله