• صفحه اصلی
  • رابطه هوشمندسازی و چابکی سازمانی؛ در راستای ایفای نقش اثربخش‌تر‌‌ مدارس در فرایند توسعه دانشی کشور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200510160 بازدید : 10827 صفحه: 45 - 56

نوع مقاله: ترجمه