• صفحه اصلی
  • ارائه الگو در جهت شناسایی عوامل موجود درانکوباتورهای دانشگاهی و نقش آن در استقرار شرکت های زایشی دانشگاه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200510186 بازدید : 11202 صفحه: 51 - 71

نوع مقاله: ترجمه

مقالات مرتبط