• صفحه اصلی
  • تعیین رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و مزیت رقابتی (مورد مطالعه :گروه صنعتی انتخاب)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200510194 بازدید : 11953 صفحه: 35 - 44

نوع مقاله: ترجمه