• صفحه اصلی
  • آشنایی با نوآوری باز و بررسی عوامل موثر در پیاده سازی و توسعه آن

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400112234086 بازدید : 7658 صفحه: 1 - 8

20.1001.1.27170446.1399.13.49.12.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط