• صفحه اصلی
  • بررسی تطبیقی طرح های کلان توسعه صنعت آینده سه کشور ژاپن، هند و مالزی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400112234090 بازدید : 10084 صفحه: 9 - 22

20.1001.1.27170446.1399.13.49.11.7

نوع مقاله: پژوهشی