• صفحه اصلی
  • طراحی مدل‎ مدیریت استراتژیک آموزشهای فنی و حرفه ای

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400121334361 بازدید : 6442 صفحه: 28 - 40

20.1001.1.27170446.1399.13.49.9.5

نوع مقاله: پژوهشی