• صفحه اصلی
  • سنجش الگوی تعاملی قابلیت نوآوری با بقای شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجیگری کارآفرینی سازمانی (موردمطالعه: شرکت موادغذایی تهران همبرگر)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2020051144 بازدید : 8366 صفحه: 19 - 28

نوع مقاله: ترجمه