• صفحه اصلی
  • دسته بندی عوامل و معیارهای موثر در انتخاب روش مناسب انتقال فناوری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2020051149 بازدید : 16391 صفحه: 19 - 36

نوع مقاله: ترجمه