• صفحه اصلی
  • بررسی مدل‌های تجاری سازی فناوری و ارائه مدل بومی برای حمایت از تجاری سازی فناوری در کشور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2020051155 بازدید : 9063 صفحه: 5 - 20

نوع مقاله: ترجمه