• صفحه اصلی
  • طراحی و اجرای حلقه‌ها‌ی ارتباطی بین دانشگاه، صنعت و دولت برای توسعه ملی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202005136599 بازدید : 5116 صفحه: -

نوع مقاله: ترجمه