• صفحه اصلی
  • پردازش تصاویر ورق های فولادی به منظور آشکارسازی عیوب به کمک موجک گابور
کد مقاله : 202005091472 بازدید : 938 صفحه: 74 - 67

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط