• صفحه اصلی
  • رابطه هوشمندسازی و چابکی سازمانی؛ در راستای ایفای نقش اثربخش‌تر‌‌ مدارس در فرایند توسعه دانشی کشور
کد مقاله : 20200510160 بازدید : 1032 صفحه: 56 - 45

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط