• صفحه اصلی
  • ارائه الگو در جهت شناسایی عوامل موجود درانکوباتورهای دانشگاهی و نقش آن در استقرار شرکت های زایشی دانشگاه
کد مقاله : 20200510186 بازدید : 1292 صفحه: 71 - 51

نوع مقاله: پژوهشی