• صفحه اصلی
  • تعیین رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و مزیت رقابتی (مورد مطالعه :گروه صنعتی انتخاب)
کد مقاله : 20200510194 بازدید : 1123 صفحه: 44 - 35

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط