• صفحه اصلی
  • بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک، رهبری تحول‌گرا و یادگیری سازمانی با فرایند حمایت ایده توسعه محصول جدید (مطالعه موردی شرکت‌های دانش‌بنیان مرکز رشد جامع دانشگاه فردوسی مشهد)
کد مقاله : 20200510211 بازدید : 990 صفحه: 74 - 57
مقالات مرتبط