• صفحه اصلی
  • سنجش الگوی تعاملی قابلیت نوآوری با بقای شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجیگری کارآفرینی سازمانی (موردمطالعه: شرکت موادغذایی تهران همبرگر)
کد مقاله : 2020051144 بازدید : 954 صفحه: 28 - 19

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط