• صفحه اصلی
  • دسته بندی عوامل و معیارهای موثر در انتخاب روش مناسب انتقال فناوری
کد مقاله : 2020051149 بازدید : 1034 صفحه: 36 - 19

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط