• صفحه اصلی
  • بررسی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک(SMEs) دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان گیلان
کد مقاله : 2020051153 بازدید : 836 صفحه: 18 - 5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط