• صفحه اصلی
  • مسئولیت های اجتماعی در سازمان¬های علمی- آموزشی: چگونگی بازطراحی مدل کسب و کار
کد مقاله : بازدید : 197 صفحه: 74 - 65

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط