• صفحه اصلی
  • تدوین سیاست علم، فناوری و نوآوری برای کشورهای در حال توسعه: ارائه مدل مفهومی و تحلیل تطبیقی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200511100 بازدید : 13702 صفحه: 13 - 26

نوع مقاله: ترجمه