• صفحه اصلی
  • انقلاب چهارم صنعتی و رویکردهای لازم برای سیاستگذاران علمی، اقتصادی و صنعتی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 000000 بازدید : 2757 صفحه: 11 - 24

20.1001.1.27170446.1399.13.47.4.6

نوع مقاله: پژوهشی