• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارتباط صنعت و دانشگاه: درس های آموخته و تجربه های اندوخته
    محمدمهدی فنایی
    در چند دهۀ گذشته چالش «ارتباط صنعت و دانشگاه» مهم ترین مسئلۀ جاری کشور بوده است. «استاندارد و نگرش استانداردی» نوعی تفکّر کاربردی است که از تجمیع تجارب جهانی و دانش همگانی سامان گرفته است. یکی از مهم ترین واژگان همۀ استانداردهای تدوین شده در سطوح بین المللی، ملّی و ساز چکیده کامل
    در چند دهۀ گذشته چالش «ارتباط صنعت و دانشگاه» مهم ترین مسئلۀ جاری کشور بوده است. «استاندارد و نگرش استانداردی» نوعی تفکّر کاربردی است که از تجمیع تجارب جهانی و دانش همگانی سامان گرفته است. یکی از مهم ترین واژگان همۀ استانداردهای تدوین شده در سطوح بین المللی، ملّی و سازمانی کلمۀ «علّت ریشه ای» است. ضمانت پویایی و پایایی صنعت، رعایت همه جانبۀ استانداردهای ضروری است. فرهنگ صنعتی با پذیرش و کاربست استاندارد در ابعاد گوناگون تولید و خدمت، بالنده می شود و اثرگذاری خود را به زیبایی ابراز می کند. دست اندرکاران حوزۀ تدبیر و اجرا در مسئلۀ ارتباط دانشگاه و صنعت، بایستی اهتمامی بیش از پیش به رعایت «اخلاق حرفه ای و مهندسی» است. جان مایۀ این سخن، تعهّد به صداقت و باورداشتن اثرگذاری است. شناختن و به کاربردن منشورهای اخلاق مهندسی در سطح جهان نه تنها نگاه را ژرف آگین می کند بلکه حوزۀ تعهّد عمل را نیز گسترش می دهد. اخلاق ضرورت پایه برای توسعۀ علمی پایدار است. بازپردازش موضوع تحصیلات و آموزش در پهنۀ دانشگاه، یک چالش بسیار مهم است. تحصیلات دانشگاهی نظری است و رویکردی مهارتی یا حرفه ای شدن ندارد. هدف صنعت در منابع انسانی، پرورش صنعتگر ماهر به قصد انجام کار است. پل ارتباطی دانشگاه و صنعت با هدف کاربست درس های آموخته و تجربه های اندوخته قابل اعتماد است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی و ارزیابی قطعنامه‌های بیست و یک دوره کنگره سراسری در راستای همکاری سه‌جانبه دولت، دانشگاه و صنعت
    محمد رضا  صالحی
    ارتباط صنایع و دانشگاه ها، سال ها مورد بحث و بررسی هاي متعدد بوده‌است، ولی هیچ گاه این مباحث به‌طور خاص راهگشا نبوده است. بنابراین، بدون مقایسه با معیارهاي جهانی و تعیین میزان فاصله و علل عدم ارتباط علمی لازم نمی‌توان راه حل هاي علمی مفیدي را ارائه نمود. از این رو، اول، چکیده کامل
    ارتباط صنایع و دانشگاه ها، سال ها مورد بحث و بررسی هاي متعدد بوده‌است، ولی هیچ گاه این مباحث به‌طور خاص راهگشا نبوده است. بنابراین، بدون مقایسه با معیارهاي جهانی و تعیین میزان فاصله و علل عدم ارتباط علمی لازم نمی‌توان راه حل هاي علمی مفیدي را ارائه نمود. از این رو، اول، تعیین وضع موجود همکاري علمی دانشگاه ها و صنایع و دوم، مقایسه وضعیت موجود با وضعیت استاندارد همکاري هاي علمی در مقیاس جهانی بایستی صورت پذیرد. در این راستا، یافتن ارتباط هر یک از نسل های دانشگاهی با صنعت، بسیار با‌اهمیت جلوه می کند. نسل اول دانشگاه ها، نسلی آموزش‌محور بود، نسل دوم پژوهش‌محور، نسل سوم کارآفرین و نسل چهارم جامعه‌محور که بیشتر تمرکز خود را بر روی همکاری در طرح های ملی، منطقه ای و بین المللی گذاشته است. اما در این میان، مشکلاتی نیز پیش روی دانشگاه ها در رسیدن به این اهداف وجود دارد که شامل عدم وجود امکانات مالی مناسب دانشگاه¬ها جهت گسترش و بهبود وضعیت فعلی، عدم وجود امکانات چندرسانه‌ای و کمک‌آموزشی و آموزشی مناسب، وجود امکانات فرسوده و به‌روز‌نشده، عدم وجود آزمایشگاه‌هاي درسی مناسب مخصوصاً در مقاطع تحصیلات تکمیلی، عدم وجود امکانات آزمایشگاهی-تحقیقاتی مناسب و به‌روز جهت به دست آوردن نتایج آزمایشگاهی براي فعالیت‌هاي پژوهشی، عدم وجود فضاي فیزیکی استاندارد کافی، گسترش بی‌رویه مراکز آموزش عالی با وجود امکانات و عدم وجود حداقل‌هاي لازم، استفاده از نیروهاي ناکارآمد در بدنه هیات علمی و مدیریتی در بعضی از مراکز آموزش عالی است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - نگاهی به ساختار مدیریت پژوهش در آلمان
    گئورک  قره پتیان
    این مقاله، به نحوه تشکیل یک تیم پژوهشی و مدیریت آن می‌پردازد. در این راستا، عملکرد کشور آلمان به عنوان یک نمونه موفق برشمرده و تشریح می‌شود. توضیحات در قالب توصیف ساختار مدیریت پژوهش داخلِ آلمان و ساختار مدیریت پژوهش خارج از آلمان، ارائه می‌شود. در تحلیل نحوه تحقق اهداف چکیده کامل
    این مقاله، به نحوه تشکیل یک تیم پژوهشی و مدیریت آن می‌پردازد. در این راستا، عملکرد کشور آلمان به عنوان یک نمونه موفق برشمرده و تشریح می‌شود. توضیحات در قالب توصیف ساختار مدیریت پژوهش داخلِ آلمان و ساختار مدیریت پژوهش خارج از آلمان، ارائه می‌شود. در تحلیل نحوه تحقق اهداف تحقیقاتی در آلمان، شاخص¬های سیاست¬¬گذاری، حمایت و پشتیبانی، نظارت و ارزیابی بررسی می‌شوند. در تشریح نهادسازی تحقیقاتی در این کشور، سه لایه شامل نهادهای سیاست¬¬گذار و ارزیاب، نهادهای حامی و نهادهای مجری، معرفی و مورد تحلیل قرار می‌گیرند. در کشور آلمان، بخش خصوصی در هر سه لایه¬ سیاست¬¬گذار، حامی و ناظر حضور دارد. در این مقاله، بر اساس شاخص تعامل علم-ثروت، برهم‌کنش بودجه‌های عمومی و خصوصی و تحقیقات پایه¬ای و کاربردی به منظور تامین بودجه تحقیقات مورد مطالعه قرار گرفته است. در آلمان چهار عامل موثر شامل افراد، عناوین پژوهشی، برنامه‌های پژوهشی و محصولات هدف، در تحقق موفق تحقیقات وجود دارد که برای هریک از این موارد در آلمان یک موسسه مستقل تخصیص داده شده است که در این مقاله مورد معرفی قرار می‌گیرند. نتایج حاکی از این است که بودجه تحقیقات بخش خصوصی در آلمان حدود دو برابر بودجه بخش دولتی است و بیشتر بودجه دانشگاه‌ها از بخش عمومی تامین می‌شود. همکاری‌های بین‌المللی تحقیقاتی به‌ترتیب در چهار مرحله تبادل اطلاعات، همکاری اعضای هیات علمی، انجام پروژه مشترک، همکاری‌های راهبردی با منفعت دو‌طرفه انجام می‌شود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد انتقال علم و فناوری زمانی می‌تواند منجر به توسعه ملی شود که به‌صورت نظام‌مند صورت گیرد و رشد علمی و مشارکت با مراکز علمی جهان از نیازهای اساسی کشور برای توسعۀ مرزهای دانش و به‌کارگیری دستاوردهای علوم و فنون است. علاوه بر این، دانشگاه برای نقش‌آفرینی مثبت در روند توسعۀ کشور باید به صورت مستقل از فضای سیاسی کشور اداره شود، در‌حالی‌که بودجه های پژوهشی ایران اکثراً در دست نهادهای اجرایی است که این روش سیاست گذاری نیاز به تصحیح دارد. نتیجه این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که علم و ثروت در کشور آلمان هدف نبوده، بلکه وسیله‌ای برای توسعه ملی می‌باشند و تمرکزِ بودجه بخش عمومی (دولتی) بر تحقیقات بنیادی و شروع تحقیقات پایه و در مقابل، تمرکزِ بودجه بخش خصوصی بر تحقیقات کاربردی می‌باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - انقلاب چهارم صنعتی و رویکردهای لازم برای سیاستگذاران علمی، اقتصادی و صنعتی
    علی اکبر صفوی
    در این تحقیق، ویژگیهای انقلاب چهارم صنعتی و چالشهای کلان مربوطه و همچنین سیاستها و چالشهای عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. بدون شک، تحولات ناشی از فناوریهای جدید در سالهای اخیر شیوه نگاهها و تمام ابعاد علمی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی در جهان را تغییر داده است. این تغییر چکیده کامل
    در این تحقیق، ویژگیهای انقلاب چهارم صنعتی و چالشهای کلان مربوطه و همچنین سیاستها و چالشهای عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. بدون شک، تحولات ناشی از فناوریهای جدید در سالهای اخیر شیوه نگاهها و تمام ابعاد علمی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی در جهان را تغییر داده است. این تغییرات با سرعتی بسیار بیشتر از گذشته در حال افزایش است و لذا افراد آگاه در هر جامعه چه از جایگاه فردی و چه از جایگاه مدیریتی خود را برای این تغییرات مهیا مینمایند و افراد و جوامع مستضعف (از دیدگاه فکری، مدیریتی و برنامه ریزی) روزبهروز از قافله رشد و تعالی عقبتر خواهند ماند. بهعنوان مثال، یک نگاه کوتاه و حتی ساده به آثار فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در چند دهه گذشته میتواند توجه کافی به تغییرات در تعاملات اجتماعی، شکل بازارهای ملی و بینالمللی، رویکردهای اقتصادی و موضوعات امنیتی کشورها را روشن نماید. موج چهارم صنعتی، یکی از این تحولات فناورانه است که به عنوان یک انقلاب و با همان معنی متداول انقلاب در حال بهوقوع پیوستن است. موج چهارم صنعتی به چهارمین انقلاب صنعتی اشاره دارد. این انقلاب فرآیندهای تولید را تغییر خواهد داد و باعث میشود تا زنجیرههای عرضه و فرآیندهای تولید بیشتر به هم متصل شده، کارآمد و انعطافپذیر باشند و هم بحث سفارشیسازی و تولید مجازی گسترش مییابد. بررسی برخی ویژگیهای مهم سیستمها و دستگاهها در موج چهارم صنعتی، زیرساختهای لازم در کشورهای در حال توسعه و همچنین چالشهای مربوطه از دیگر مباحثی میباشد که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله نشان میدهد که انقلاب صنعتی جدید در عین ایجاد فرصتهای جدید برای همه جهانیان چالشهای جدیدی را برای همه و خصوصاً و بیشتر برای کشورهای در حال توسعه ایجاد مینماید. به همین دلیل، تمامی بخشهای جامعه باید به موقع و به میزان کافی به این واقعیتها توجه نموده و از هم اکنون تمهیدات لازم برای استفاده از فرصتها و رویارویی با چالشهای مربوطه را پیش‌بینی کنند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - 40 سال عملکرد و فعالیت‌های دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در حوزه ارتباط با صنعت
    فتح الله  امی
    از نظر شــکل‌گيری اوليه ارتباط دانشگاه با صنعت می‌توان به تأسيس برخی از دانشگاه‌ها با حمايت مؤسسات صنعتی اشاره کرد. در کشــورهای اروپايی و آمريکا، ارتباط دانشگاه با صنايع بهصورت گسترده شکل گرفته است و در بعضی ديگر از طريق واسطه‌هايی مثل شــورای‌های ملی تحقيقاتی يا مراکز چکیده کامل
    از نظر شــکل‌گيری اوليه ارتباط دانشگاه با صنعت می‌توان به تأسيس برخی از دانشگاه‌ها با حمايت مؤسسات صنعتی اشاره کرد. در کشــورهای اروپايی و آمريکا، ارتباط دانشگاه با صنايع بهصورت گسترده شکل گرفته است و در بعضی ديگر از طريق واسطه‌هايی مثل شــورای‌های ملی تحقيقاتی يا مراکز ملی تحقيقاتی ارتباط مســتقيماً انجام می‌گيرد. تحقيقات نشان می‌دهد که مکانيسم انتقال تکنولوژی و ارتباط صنعت و دانشگاه مورد استفاده در همکاری‌های مراکز تحقيقاتی عمدتاً عبارتند از ارائه خدمات فنی-مشاوره‌ای و آموزشی، سرمايه‌گذاری مشترک (هم با شرکت‌های محلی و هم با شرکت‌های چند مليتی)، تحقيقات مشترک عمدتاً کنسرسيوم صنعتی (عمدتاً با شرکت‌های چند مليتی) و برگزاری کنفرانس‌ها و سمينارها (اغلب به صورت مشترک با دانشگاه‌های خارجی). بنابراین، مهم‌ترين مشکلات و عوامل در صنعت ارتباط بين مراکز علمی و صنعت عبارتند از: نبود اســتمرار تحقيق، علاقه به کســب امتياز تحقيق در کوتاه‌ترين زمان توسط دانشــگاهيان و میل به برگشت سريع سرمايه‌ها از جانب صنايع، عدم تجربه و تسلط دانشگاهيان در انجام پروژه‌های کاربردی و اجرايی، کمبود قوانين حمايتی از محققين و ثمره تحقيقات آنها، نبود اســتراتژی‌های اصولی در برقراری ارتباط دانشــگاه¬ها با صنعت و دستگاه‌های اجرايی در مديريت کلان، ضعف دانشگاه‌ها و بخش‌های تحقيقاتی در انجام پروژه‌های کاربردی و اجرايی و عدم توجه به نياز صنايع و دستگاه‌های اجرايی، عــدم آگاهــی مديران دســتگاه‌های اجرايــی و صاحبــان صنايع از توانمندی‌های دانشگاهيان، عدم احساس نياز ســازمان‌ها و صنعت به دانشگاهيان به دليل وجود تفکر ســنتی و تغيير ناپذيری در شيوه‌های مديريتی و فضای رقابتی در عرضه توليد و ارائه خدمات، فقدان نظارت بر کيفيت خدمات و توليد منجر به کاهش کيفيت توليد و خدمات در جامعه و عدم وجود اعتماد متقابل دانشــگاهيان با صاحبان صنعت و يا دســتگاه‌های اجرايی. مديران ســازمان‌ها و صنعت دانشگاهيان را افراد تئوريک و فاقد کارآمد لازم در عمل می‌بينند و دانشگاه‌ها مديران سازمان‌ها را افرادی غيرعلمی و منفعت‌طلب می‌پندارند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - دانشگاه کارآفرین، استلزامات و بایدها
    سیدحیدر میرفخرالدینی
    تغییر نقش دانشگاه با توجه به تغییر جهت‌گیری های اقتصادی-سیاسی در پایان جنگ سرد، تغییر نگرش به پژوهش در مراکز دانشگاهی را به دنبال داشت. با توجه به جهت‌گیری های اقتصادی جدید که نقش مدیریت اقتصاد را از دولت به بازار منتقل کرده است و به تغییر نگرش به پژوهش در دانشگاه ها و چکیده کامل
    تغییر نقش دانشگاه با توجه به تغییر جهت‌گیری های اقتصادی-سیاسی در پایان جنگ سرد، تغییر نگرش به پژوهش در مراکز دانشگاهی را به دنبال داشت. با توجه به جهت‌گیری های اقتصادی جدید که نقش مدیریت اقتصاد را از دولت به بازار منتقل کرده است و به تغییر نگرش به پژوهش در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی انجامیده است، این تقاضا شکل گرفته است که دانشگاه باید حداقل منابع عمومی به کار رفته در پژوهش را جبران کند و نقش فعال‌تری در رشد و توسعه جامعه ایفا کند. هم‌زمان شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان، نقش دانش را به‌عنوان عامل برجسته‌تر در ایجاد ارزش افزوده، خلق ثروت نسبت به عوامل سنتی تولید در اقتصاد یعنی زمین، کار و سرمایه مشخص کرده است. دانشگاه علاوه بر پژوهش و آموزش، نقش سوم دیگری را عهده دار شده است و آن مشارکت در امر توسعه اقتصادی-اجتماعی جامعه است. این تغییرات در رویکرد تخصیص منابع و نقش دانش در خلق ثروت و تغییر جهت گیری مدیریت اقتصاد منجر به رشد توجه به رویکرد تجاری سازی نتایج پژوهش ها در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشورهای توسعه یافته شده است و در نتیجه آن، این انتظار از دانشگاه شکل گرفت که نتایج پژوهش ها باید به شرکت های بخش خصوصی و عمومی فروخته شود تا ضمن اینکه فعالیت های پژوهشی تامین مالی شوند، منابع درآمدی دیگری برای این مراکز خلق شود. تجاری سازی به معنای تبدیل نتایج تحقیقات به محصولات، خدمات و فرآیندهایی است که می‌توانند به فروش برسند. به این ترتیب، این فرآیند به کاربردی کردن نتایج تحقیق و ایجاد ارزش اقتصادی برای این نتایج تاکید دارد. در نتیجه، پرورش ايده‌هاي كارآفرينانه در فرآيند توسعه كسب‌وكار جهت ثروت‌زايي، ارزش‌زايي، بهره‌گيري از فرصت‌ها و مزيت‌هاي نسبي و تلفيق نوآوري‌ها و فناوري‌ها در راستاي پويايي اقتصادي؛ جهت‌دهي سرمايه‌هاي سرگردان و هدايت جريان‌هاي سرمايه‌گذاري در كسب‌وكارهاي مولد و كارآفرين در چارچوب توانمندی‌های دانشگاه؛ شرکای اجتماعی و دانشجویان و مدرسان؛ و جلوگيري از فرسايش كسب‌وكارهاي كارآفرينانه در پرتو تسهيل‌گري‌هاي مستمر و فرآيندمدار در ابعاد مشاوره‌اي، مالي، نهادي و غيره توصیه می شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تمدن صنعتی آینده، تصاویر و طرح‏های کلان صنعت آینده کشورهای پیشتاز دلالت ‏ها، یافته ‏ها، درس‏ ها و آموزه ‏ها برای دولت، دانشگاه و صنعت
    محمد رضا  کریمی قهرودی
    نیل به تمدن برتر صنعتی و چشم‏انداز آینده صنعت پیشرفته دغدغه جدی بسیاری‏ از کشورهای پیشتاز جهان است. مقاله حاضر یک مطالعه با رویکرد کیفی است که با روش توصیفی- تحلیلی، چشم‏اندازها، تصاویر و طرح‏های کلان صنعت آینده کشورهای پیشتاز را مورد مطالعه و بررسی قرار می‏دهد. در ابتد چکیده کامل
    نیل به تمدن برتر صنعتی و چشم‏انداز آینده صنعت پیشرفته دغدغه جدی بسیاری‏ از کشورهای پیشتاز جهان است. مقاله حاضر یک مطالعه با رویکرد کیفی است که با روش توصیفی- تحلیلی، چشم‏اندازها، تصاویر و طرح‏های کلان صنعت آینده کشورهای پیشتاز را مورد مطالعه و بررسی قرار می‏دهد. در ابتدا مهمترین تحولات محیطی موثر بر زیست بوم آینده صنعت نظیر رشد نمایی فناوری، تحولات دیجیتالی، انقلاب چهارم صنعتی و گذار به جوامع سایبری- فیزیکی بررسی شده است. در ادامه تصاویر و طرح‏های کلان صنعت آینده کشورهای پیشتاز شامل اتحادیه اروپا بویژه کشور آلمان(انقلاب چهارم صنعتی و صنعت نسل چهار)، چین(ساخت چین 2025 و ابرقدرت برتر تولید در 2049)، آمریکا(اینترنت اشیا صنعتی، ساخت پیشرفته و هوشمند2030) و ژاپن(جامعه پنجم و صنایع متصل)، مالزی(صنعت پیشتاز)، هند(ساخت در هند) به اجمال معرفی و چگونگی تحقق آنها بررسی می‏شوند. سپس پیامدهای تمدن صنعتی آینده بر جامعه، فرهنگ و امنیت نظیر اختلال در نظامات اجتماعی، کسب و کارها و مشاغل، رشد نابرابری در جوامع، پیامدها بر اخلاق و هویت و تاثیرات بر امنیت کشور بررسی شده است. سرانجام دلالت‏ها، یافته‏ها، درس‏ها و آموزه‏های کلیدی برای دولت، دانشگاه و صنعت در کشورمان مورد بحث قرار گرفته است.لازم است کشور عزیزمان با فهم عمیق این تحولات جهانی مواجهه هوشمندانه‏ای با این تحولات داشته چرا که سرنوشت کشورهایی که در این زمینه عقب بیافتند ذلت و استعمارزدگی است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - اکوسیستم ارتباط دانشگاه و صنعت
    محمدسعید سیف
    این مقاله به بررسی اکوسیستم ارتباط دانشگاه و صنعت در وضعیت کنونی کشور می‌پردازد. در این راستا فرصت‌ها و امکانات کشور شامل فارغ التحصیلان و متخصصین دانشگاهی، رتبه برتر مالکیت نفت و گاز جهان و موقعیت جغرافیایی استراتژیک کشور مورد اشاره قرار گرفته شده است. در بحث نیاز‌های چکیده کامل
    این مقاله به بررسی اکوسیستم ارتباط دانشگاه و صنعت در وضعیت کنونی کشور می‌پردازد. در این راستا فرصت‌ها و امکانات کشور شامل فارغ التحصیلان و متخصصین دانشگاهی، رتبه برتر مالکیت نفت و گاز جهان و موقعیت جغرافیایی استراتژیک کشور مورد اشاره قرار گرفته شده است. در بحث نیاز‌های اجتماعی و اقتصادی کشور، موضوعاتی همچون افزایش اشتغال، کاهش آلودگی محیط زیست، مدیریت مناسب مصرف منابع آب، رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، افزایش بهره وری و کارایی در صنعت و کشاورزی و کاهش مصرف انرژی بعنوان سرفصل هایی برای مشارکت جدی تر دانشگاه ها مطرح شده است. در این مقاله، سه شاخص تجربه و دانش انباشته، حمایت مالی، و کیفیت نیروی انسانی به عنوان عوامل موثر در پیشرفت علمی کشورها مطرح می¬شوند. در ادامه، بودجه تحقیق و توسعه و سرانه مطالعه در کشورهای جهان مورد مقایسه قرار گرفته و جایگاه ایران در این میان توصیف می‌شود. در این تحقیق، نقش دانشگاه‌های نسل سوم به عنوان دانشگاه های آموزش‌محور، پژوهش محور، و کارآفرین به منظور ایجاد ارتباط پایدار صنعت و دانشگاه، ایجاد اشتغال، تولید ثروت و توسعه فناوری کشور مورد تاکید قرار می‌گیرند. در پایان، راهکارهایی از جمله بازنگری و بهبود آیین‌نامه ارتقا و استخدام در دانشگاه‌ها، تدوین شاخص های مناسب برای ارزیابی اثربخشی دانشگاه ها در جامعه، استفاده موثر از فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیات علمی در صنعت، توسعه و تقویت مراکز هدایت شغلی و کاریابی در دانشگاه‌ها، شناسایی و تدوین ماموریت های استانی برای دانشگاه ها در جهت بهبود شرایط استان ها، متناسب‌سازی روال پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی با فعالیت‌های تقاضامحور و هم افزایی بین ساختارها و برنامه های مختلف وزارت عتف در جهت اثربخشی بهتر در جامعه و پیشرفت اکوسیستم ارتباط دانشگاه و صنعت، توصیه و تشریح می‌شوند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - شناسایی موانع ایجاد شرکتهای زایشی دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی
    حکیمه نیکی اسفهلان محمد رضا  حلاج یوسفی حیدر  مرتضی پور
    اقتصاد امروز اقتصاد دانشی بوده و در این میان نقش شرکتهای دانش بنیان در توسعه و کاربردی ساختن علم و در رشد و توسعه اقتصادی جوامع حاضر به عنوان یک نقش برجسته از اهمیت وِیژه ای برخوردار است . در این راستا دانشگاهها به عنوان مهمترین محمل تولید علم به دلیل دارا بودن شرایط و چکیده کامل
    اقتصاد امروز اقتصاد دانشی بوده و در این میان نقش شرکتهای دانش بنیان در توسعه و کاربردی ساختن علم و در رشد و توسعه اقتصادی جوامع حاضر به عنوان یک نقش برجسته از اهمیت وِیژه ای برخوردار است . در این راستا دانشگاهها به عنوان مهمترین محمل تولید علم به دلیل دارا بودن شرایط و ویژگیهای خاص آن از جمله الگو و سرآمد بودن برای سایر نهادها و سازمانها در تلاش هستند تا همگام با تولید علم و دانش در کاربردی ساختن آن از طریق ایجاد شرکتهای زایشی دانش بنیان بکوشند اما همانند سایر فعالیتها و اقدامات در این خصوص همچنان موانعی دیده می شود که علیرغم تلاش این دسته از ارگانها نتیجه مطلوبی و موفقیت آمیزی تاکنون حاصل نگردیده است ، لذا این تحقیق با رویکرد شناسایی این دسته از موانع سعی دارد تا گامی در مسیر رفع آنها و تسهیل کاربردی سازی دانش از طریق دانشگاهها بردارد. این تحقیق از نظر هدف در زمره پژوهش¬هاي كاربردي طبقه¬بندي گرديده و از روش توصيفي پيمايشي جهت گرد آوری داده های تحقیق استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه بوده که در مرحله اول شناسایی موانع در بین 80 نفر و در مرحله دوم اولویت بندی این موانع در بین خبرگان شامل 12 نفر از اعضا هیئت علمی در رشته های مختلف دانشگاه ازاد واحد هادیشهر توزیع گردیده است .در این تحقیق از روش تحلیل عاملی جهت شناسایی موانع در مرحله اول استفاده کردید که نتایج منجر به شناسایی سه دسته از موانع محیطی ،سازمانی و فردی در ایجاد شرکتهای زایشی گردیدند .نتایج اولویت بندی موانع با بهره گیری از روش AHP گروهی نشان داد موانع سازمانی به ترتیب در رتبه اول ،موانع محیطی در رتبه دوم و موانع فردی در رتبه سوم موانع ایجاد شرکتهای زایشی دانش بنیان دانشگاهی قرار گرفته اند . جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - تدوین مدل راهبردی جهت رابطه دانشگاه و"صنعت" با هدف جذب دانشجو
    مهدی  بهاردوست فریبا حنیفی حسن شهرکی پور
    هدف اين مقاله تدوین مدل راهبردی جهت رابطه دانشگاه و"صنعت" با هدف جذب دانشجو می باشد. روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل سه 20 نفر از سه گروه 1) خبرگان صنعتی؛ به‌عنوان نمایندۀ بخش صنعت؛ 2) مدیران و کارشناسان وزارت صنعت، به‌عنوان نمایندۀ بخ چکیده کامل
    هدف اين مقاله تدوین مدل راهبردی جهت رابطه دانشگاه و"صنعت" با هدف جذب دانشجو می باشد. روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل سه 20 نفر از سه گروه 1) خبرگان صنعتی؛ به‌عنوان نمایندۀ بخش صنعت؛ 2) مدیران و کارشناسان وزارت صنعت، به‌عنوان نمایندۀ بخش دولتی و سیاست‌گذاری؛ 3) روسای دانشگاهها و معاونین واحدهای دانشگاهی و اعضای شورای برنامه ریزی دانشگاه های آزاد،اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که دارای تجارب و اطلاعات غنی‌تری در زمینۀ ارتباط دانشگاه با صنعت هستند..رويکرد نمونه گیری، هدفمند و روش نمونه گیری صاحبنظران کلیدی بود. ابزار پژوهش، مصاحبه عمیق نیمه ساخت مند بود. دربخش کیفی و در قسمت اول، استخراج داده ها و مولفه ها با روش کد گذاری وروش داده بنیاد می باشدسپس جهت ساخت مدل پژوهش از مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه استفاده شده است. الگوی مستخرج از تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش در قالب هفت بعد اصلی، و سی پنج معیار طراحی شد. هفت بعد اصلی عبارت اند از:« عوامل داخل و درون دانشگاهی »« عوامل خارج و برون دانشگاهی »«سیاست گذاری وطراحی مجدد»« ارتقاء آکادمیک»«بسترهای قانونی»«تحولات اساسی»«نهادینه کردن »در بخش کمی روش تحقیق توصیفی - پیمايشی بودو جامعه آماری شامل31 نفر شامل اساتید دانشگاه آزاد، روسای دانشگاه آزاد و فعالین حوزه صنعت، مدیریت و مسائل جذب دانشجوكه طبق احكام كارگزيني رسمي آزمايشي، قراردادي، رسمي قطعي در بخش‌هاي مختلف اين سازمان در سال تحصیلی 1399-1398 اشتغال داشته‌اندکه برای اعتباريابی الگو، با استفاده از رويکرد نمونه گیری هدفمند و روش صاحبنظران کلیدی، انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بر اساس شبکه مضامین بخش کیفی بود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریتِ کیفیت فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها
    مجید دارابی
    هدف اصلی این مقاله، طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریتِ کیفیت فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و کمی انجام شده است؛ به همین منظور در مرحله کیفی، تعداد 14 نفر از خبرگان در حوزه کیفیت پژوهش دانشگاهی به صورت هدفمند و با راهبرد چکیده کامل
    هدف اصلی این مقاله، طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریتِ کیفیت فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و کمی انجام شده است؛ به همین منظور در مرحله کیفی، تعداد 14 نفر از خبرگان در حوزه کیفیت پژوهش دانشگاهی به صورت هدفمند و با راهبرد نمونه‌گیری نظری انتخاب شده و به صورت نیمه ساختار یافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل موضوعی (تم) استفاده شد. پس از پیاده‌سازی محتوای مصاحبه‌ها و تحلیل مقدماتی آن‌ها، کدها یا مفاهیم اولیه شناسایی و به منظور دستیابی به مقوله‌های اصلی کدهای مشابه در طبقه‌هایی خاص قرار گرفتند. در نهایت برای هر یک از طبقات عنوانی که دربرگیرنده کل کدهای آن طبقه باشد، انتخاب گردید. در نتیجه این مطالعه الگوی مدیریتِ کیفیت فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها مشخص گردید که به اعتقاد خبرگان پژوهش دانشگاهی، شامل ابعاد بسترسازی، سیاست‌ها و مأموریت‌ها، برنامه‌ریزی، نظام‌های حمایتی /تشویقی و بُعد ارزیابی و نظارت است هر یک از این ابعاد خود شامل مؤلفه های هستند که مجموع آنها در الگو 25 مولفه است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌های کمی نشان داد که افراد نمونه تحقیق، الگوی مدیریتِ کیفیت فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها را در سطح مطلوب ارزيابي نموده و وجود اين ابعاد و مؤلفه‌هاي مربوط به آن‌ها مهم و حائز اهميت تشخيص داده اند. اعتبار یابی مدل طراحی شده در نمونه تحقیق نشان داد که تمامی متغیرهای مشاهده‌پذیر دارای بار عاملی مناسبی بر متغیر مکنون خود هستند و با توجه به شاخص‌های PLS از مطلوبیت لازم برای سنجش متغیر مکنون متناظر خود برخوردار هستند. همچنین، یافته‌های حاصل از آزمون نیکویی برازش و سایر شاخص‌هاي كيفيت مدل نشان دادند که مدل پیشنهادی الگوی مدیریتِ کیفیت فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها از کیفیت و برازش لازم برخوردار هست. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - در مسیر دانشگاه كارآفرين؛ دانشگاه کارآفرین از تئوری تا عمل
    حسین صمدی میارکلائی حمزه صمدی میارکلایی
    دانشگاه كارآفرين مكاني است كه مشاغل جديد در آن خلق مي شوند، اين مركز از افراد كارآفرين حمايت مي كند. اين حمايت شامل حمايت آموزشي، مالي و بازاريابي است. در چنين دانشگاهايي براي سرمايه گذاران امكاناتي فراهم مي شود تا مشكلات آن ها پيش بيني شده و از فرصت هاي بدست آمده استفا چکیده کامل
    دانشگاه كارآفرين مكاني است كه مشاغل جديد در آن خلق مي شوند، اين مركز از افراد كارآفرين حمايت مي كند. اين حمايت شامل حمايت آموزشي، مالي و بازاريابي است. در چنين دانشگاهايي براي سرمايه گذاران امكاناتي فراهم مي شود تا مشكلات آن ها پيش بيني شده و از فرصت هاي بدست آمده استفاده كنند كه خود تجربه ارزشمندي در حيطه مالي و بازاريابي است. مشاغلي كه از اين دانشگاه¬ها بهره¬مند مي¬شوند مسلماً در توسعه فناوري جديد پيشرو خواهند بود. اين فناوري در توليد كالاها به كار رفته و منجر به بالا رفتن سطح استاندارد زندگي خواهد شد. در این بین هدف از تحقیق حاضر تبیین وضعیت حاکم بر دانشگاه كارآفرين در دانشگاه¬های هزارة سوم با طرح پژوهشي تجربي از طریق سیستم استنتاج فازی است. روش این پژوهش از نظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، روش پيمايشي و از نظر مقاصد پژوهش، کاربردی است. جامعه آماري اين تحقيق اساتید، خبرگان و مسئولین دانشگاه صنعتی بابل مي باشند. یافته ها نشان داد که از میان شاخص های مورد بررسی فقط شاخص های چندرشته ای فرارشته ای؛ چشم انداز و ماموریت دانشگاه؛ انتقال دانش و مؤلفة مركز رُشد، تأمين مالي مخاطرات در شركت¬هاي مشتق از دانشگاه در سطح مطلوبی بوده است، ولی سایر شاخص¬ها در وضعیت نامناسبی قرار دارند. باتوجه به یافته های توصیفی و تحلیلی پژوهش حاضر باید اشاره کرد که ظهور دانشگاه كارآفرين در واقع پاسخي به اهميت روزافزون دانش در نظام ملي و منطقه اي نوآوري و ادراك جديد از دانشگاه است. جزييات مقاله