• صفحه اصلی
  • طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریتِ کیفیت فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 000000 بازدید : 5768 صفحه: 119 - 148

20.1001.1.27170446.1399.13.47.11.3

نوع مقاله: پژوهشی