• صفحه اصلی
  • شناسایی ارزشهای عمومی تاثیرگذار درفرآیند خط مشی عمومی جهت تحقق منافع عمومی شهروندان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200513184 بازدید : 12653 صفحه: 83 - 92

نوع مقاله: ترجمه

مقالات مرتبط