• صفحه اصلی
  • تخصص گریی هوشمندانه و نقش دانشگاه در تحول اکوسیستم نوآوری به سمت پایداری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200510209 بازدید : 16764 صفحه: 23 - 38

نوع مقاله: ترجمه