• صفحه اصلی
  • موانع تحقق رشد فراگیر بدلیل ناکارآمدی نظام فنی- اجرایی کشور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401012636606 بازدید : 5708 صفحه: 51 - 58

20.1001.1.27170446.1399.13.49.7.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط