• صفحه اصلی
  • تاثیرپذیری عملکرد صادراتی و تجاری از استراتژی های سازمانی (مورد مطالعه: شرکت نان قدس رضوی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401122241566 بازدید : 4333 صفحه: 143 - 156

20.1001.1.27170446.1399.13.49.1.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط