• صفحه اصلی
  • مدل مارپیچ چهارجانبه: رویکردی نوین در ارتباط صنعت و دانشگاه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2020051154 بازدید : 15117 صفحه: 49 - 60

نوع مقاله: ترجمه