• صفحه اصلی
  • تجزیه وتحلیل تأثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکت‌های کوچک و متوسط ( مورد مطالعه: شهرک صنعتی خضراء کرمان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2020051157 بازدید : 7177 صفحه: 37 - 48

نوع مقاله: ترجمه