• صفحه اصلی
  • نوآوری باز و ضرورت پیاده‌سازی آن در سازمانها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2020051171 بازدید : 13785 صفحه: 25 - 34

نوع مقاله: ترجمه