• صفحه اصلی
  • الگوی اثربخش توسعه فناوری در سازمان‌های پژوهش و فناوری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202005118 بازدید : 16346 صفحه: 27 - 38

نوع مقاله: ترجمه