• الصفحة الرئيسية
  • شناسایی و بررسی میزان اهمیت نسبی استراتژی های مدیریت دانش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ( مورد مطالعه : شرکت های دانش بنیان تولید کننده نرم فزار شهر تهران)
رقم المقالة : 2020051156 زيارة : 1199 الصفحة: 86 - 73

نوع المخطوط: پژوهشی

مقالات ذات صلة