• الصفحة الرئيسية
  • شناسایی و بررسی میزان اهمیت نسبی استراتژی های مدیریت دانش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ( مورد مطالعه : شرکت های دانش بنیان تولید کننده نرم فزار شهر تهران)

شارک

عنوان URL للمقالة


رقم المقالة : 2020051156 زيارة : 1567 الصفحة: 86 - 73

نوع المخطوط: ترجمه