• صفحه اصلی
  • تخصص گریی هوشمندانه و نقش دانشگاه در تحول اکوسیستم نوآوری به سمت پایداری
کد مقاله : 20200510209 بازدید : 1620 صفحه: 38 - 23

نوع مقاله: پژوهشی