• صفحه اصلی
  • تحلیل مقایسه‌ای وضعیت فرهنگ کارآفرینانه میان دانشگاه سمنان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان
کد مقاله : 2020051145 بازدید : 981 صفحه: 56 - 45

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط