• صفحه اصلی
  • شناسایی و بررسی میزان اهمیت نسبی استراتژی های مدیریت دانش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ( مورد مطالعه : شرکت های دانش بنیان تولید کننده نرم فزار شهر تهران)
کد مقاله : 2020051156 بازدید : 1207 صفحه: 86 - 73

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط