• صفحه اصلی
  • تجزیه وتحلیل تأثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکت‌های کوچک و متوسط ( مورد مطالعه: شهرک صنعتی خضراء کرمان)
کد مقاله : 2020051157 بازدید : 945 صفحه: 48 - 37

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط