• صفحه اصلی
  • سياست‌گذاري براي واحد‌هاي متمركز و غير متمركز تحقيق و توسعه در صنعت نفت براساس فرآيند ايده تا بازار
کد مقاله : 202005166615 بازدید : 800 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط