• صفحه اصلی
  • نوآوری باز و ضرورت پیاده‌سازی آن در سازمانها
کد مقاله : 2020051171 بازدید : 909 صفحه: 34 - 25

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط