• صفحه اصلی
  • نوآوری باز و ضرورت پیاده‌سازی آن در سازمانها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2020051171 بازدید : 1431 صفحه: 34 - 25

نوع مقاله: ترجمه

مقالات مرتبط