• صفحه اصلی
  • شناسایی موانع ایجاد شرکتهای زایشی دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 000000 بازدید : 7036 صفحه: 87 - 102

20.1001.1.27170446.1399.13.47.9.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط