• صفحه اصلی
  • تدوین مدل راهبردی جهت رابطه دانشگاه و"صنعت" با هدف جذب دانشجو

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 000000 بازدید : 8034 صفحه: 103 - 118

20.1001.1.27170446.1399.13.47.10.2

نوع مقاله: پژوهشی