• صفحه اصلی
  • نقش دفاتر انتقال فناوری و دانشگاه ها در تجاری سازی دانش

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2020051150 بازدید : 9140 صفحه: 17 - 26

نوع مقاله: ترجمه