• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تحلیلی بر کارآمدی اقدامات ملی انجام شده در حوزه همکاری دانشگاه و صنعت؛ شناسایی، اولویت¬بندی و ارائه راهکارها جهت تعالی
    سید مسعود قریشی مهدی مجیدپور بابک نگاهداری مرتضی موسی خانی
    در اسناد بالادستی کشور، به موضوع پاسخگويي مراکز علمي و پژوهشي به تقاضاي صنایع و سازمان ها، تاکيد فراوان شده است؛ در دهه های اخیر، اقدامات ملی متعددی در راستای ارتباط دانشگاه و صنعت انجام شده که نیاز است این اقدامات مورد ارزیابی قرار گیرند. بر این اساس در مقاله جاری، دو چکیده کامل
    در اسناد بالادستی کشور، به موضوع پاسخگويي مراکز علمي و پژوهشي به تقاضاي صنایع و سازمان ها، تاکيد فراوان شده است؛ در دهه های اخیر، اقدامات ملی متعددی در راستای ارتباط دانشگاه و صنعت انجام شده که نیاز است این اقدامات مورد ارزیابی قرار گیرند. بر این اساس در مقاله جاری، دو هدف عمده پیگیری می شود؛ یکی کشف میزان تحقق اهداف و کارکردهای پیش بینی شده برای اقداماتی که در زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت صورت گرفته است و دیگری ارائه راهکارهایی اجرایی جهت اصلاح مسیر فعلی و در نتیجه حرکت به سمت تعالی در عملکرد ارتباط دانشگاه با صنعت. در این پژوهش، با استفاده از روش هایی چون مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه با خبرگان و گروه متمرکز، ابتدا اقدامات صورت گرفته در زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت و معیارهای کارآمدی این اقدامات احصاء شده و سپس با نظر سنجی از خبرگان، میزان کارآمدی هر اقدام از نظر هر معیار و نیز میزان تحقق هر معیار از نظر اقدامات انجام شده، احصا و با استفاده از روش میانگین آماری، تحلیل شدند. بر اساس نتایج حاصل شده، به طور کلی می¬توان گفت که هیچ یک از اقداماتی که تا به حال در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه صورت پذیرفته است، کارآمدی مطلوبی نداشته¬اند و همچنین معیارهای کارآمدی نیز در اکثریت اقدامات اجرایی به اندازه قابل قبولی محقق نشده¬اند. در پایان پیشنهاد شد اقداماتی که امتیاز کمتر از 2 را دارند جهت صرفه جویی متوقف شود و اقداماتی جدیدی همچون ایجاد رابطه بلند مدت و پایدار با صنعت و انتخاب شرکای استراتژی از صنعت، خصوصی سازی دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه، معرفی توانمندی ها و فناوری های ایجاد شده در دانشگاه در قالب پلتفرم های اجتماعی و رسانه، بهره گیری از ظرفیت بروکرها و صندوق های مالی و خطرپذیر پیشنهاد شد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - صورتبندی اجتماعی نظام ارزشی کارآفرینان اجتماعی زن
    منا   امامی طلیعه  خادمیان مصطفی کرباسیون اباذر اشتری مهرجردی
    «کارآفرینی اجتماعی» مفهومی بین رشته ای است که در رشته های مدیریت، اقتصاد، روانشناسی و جامعه شناسی مطرح شده و می تواند راهکار مناسبی برای حل مسائل اجتماعی و رانه ای برای تغییرات اجتماعی و توسعه اقتصادی باشد. علی‌رغم پژوهش های قابل‌توجه که در حوزه کارآفرینی اجتماعی زن چکیده کامل
    «کارآفرینی اجتماعی» مفهومی بین رشته ای است که در رشته های مدیریت، اقتصاد، روانشناسی و جامعه شناسی مطرح شده و می تواند راهکار مناسبی برای حل مسائل اجتماعی و رانه ای برای تغییرات اجتماعی و توسعه اقتصادی باشد. علی‌رغم پژوهش های قابل‌توجه که در حوزه کارآفرینی اجتماعی زنان شده‌ است نیاز برای انجام پژوهشی در زمینه ادبیات کارآفرینی اجتماعی دیده می‌شد بر همین اساس در این مقاله به دنبال صورتبندی اجتماعی از چارچوبی تحت عنوان نظام ارزشی کارآفرینان اجتماعی زن هستیم. روش مورد استفاده، تحلیل محتوا بوده و مهمترین نتایج بدست آمده حاکی از آنست که ارزش های درونی شده اخلاق مراقبت، خیر خواهی، برابری طلبی و اتکا به خود جزئی از هویت فرا اجتماعی زنان کارافرین اجتماعی و مناسبات سازمانی/میان فردی آنان را شکل می دهند. این ارزش ها در مواجه با بستر اجتماعی-فرهنگی فضای بیرونی، نظام ارزشی کارافرینان اجتماعی زن را ایجاد می کنند پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارائه الگو در خصوص کارآفرینی دانشگاه و ارتباط صنعت و دانشگاه
    سعید  مظفری محمود  ابوالقاسمی غلامرضا شریفی راد
    مقاله حاضر با هدف ارائه الگویی برای توسعه کارآفرینی در دانشگاه و ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه انجام گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی- توسعه‌ای و روش انجام آن آمیخته (کیفی-کمی) است. در این پژوهش، در بخش کیفی با پارادایم تفسیری و با روش داده¬بنیاد (گرندد تئوری) است. چکیده کامل
    مقاله حاضر با هدف ارائه الگویی برای توسعه کارآفرینی در دانشگاه و ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه انجام گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی- توسعه‌ای و روش انجام آن آمیخته (کیفی-کمی) است. در این پژوهش، در بخش کیفی با پارادایم تفسیری و با روش داده¬بنیاد (گرندد تئوری) است. از بین رهیافت‌های مختلف نظریه‌سازی داده بنیاد، بر اساس نیاز و روند پژوهش از رهیافت نظام‌مند اشتراوس و کوربین استفاده شد. در بخش کیفی مراحل کدگذاری به‌صورت سه مرحله انجام گرفت. سپس همه این عناوین در جدولی آورده شدند. در بخش کمی تعداد 384 پرسشنامه بین نمونه آماری به‌صورت تصادفی خوشه ای، توزیع شد. برای تعیین روایی پرسشنامه در بخش کیفی از تکنیک بازبینی اعضا پژوهشگر نسخه کدها و مدل پژوهش در اختیار تعدادی از اساتید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، عدد 70/. به دست آمد. نتایج حاصل به عوامل و شاخص‌های مربوط و توسعه کارآفرینی در دانشگاه مورد نظرسنجی قرار گرفت بدین منظور از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار SPSS و Smar PLS جهت بررسی برازش مدل تحقیق با داده‌های جمع‌آوری شده استفاده‌ شد. یافته های اصلی پژوهش عبارتند از: عوامل مدیریتی، امکانات و منابع انسانی به عنوان شرایط علی، عوامل زیرساختی، محیطی، انگیزشی و اطلاع رسانی به عنوان شرایط زمینه ای، عوامل سرمایه گذاری، فرهنگی و پشتیبانی به عنوان شرایط مداخله¬گر، عوامل رقابتی قوانین حمایتی، آموزش و پاداش و ارتقاء به عنوان راهکار و راهبرد و عوامل مهارتی، سبک تولید و دانش، تکنولوژی و نوآوری به عنوان پیامد در نظر گرفته شد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - دستاوردها و چالش های توانمندسازی زنان در شرکت های دانش بنیان
    لیلا فلاحتی
    پژوهش حاضر با هدف بررسی دستاوردها و چالش‌های توانمندسازی زنان در شرکت‌های دانش بنیان انجام شد. در این پژوهش فرصت‌ها و چالش‌های زنان دانش‌آموخته در شرکت‌های دانش‌بنیان بر اساس تحلیل بیست مصاحبه با فعالین این حوزه مورد بحث قرار گرفت. جهت کسب اشراف نسبی به منظور طراحی سؤال چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی دستاوردها و چالش‌های توانمندسازی زنان در شرکت‌های دانش بنیان انجام شد. در این پژوهش فرصت‌ها و چالش‌های زنان دانش‌آموخته در شرکت‌های دانش‌بنیان بر اساس تحلیل بیست مصاحبه با فعالین این حوزه مورد بحث قرار گرفت. جهت کسب اشراف نسبی به منظور طراحی سؤالات و مقوله‌بندی محتوای اسناد و مصاحبه‌ها، ادبیات تجربی مرتبط با موضوع مطالعه و بررسی قرار گرفت. برمبنای نتایج در حوزه انگیزه پاسخ‌دهندگان برای شروع کسب و کار خود، سه دلیل میل به ایجاد تعادل میان کار و زندگی، میل به کسب درآمد بیشتر، میل به توسعه مهارت‌های کسب و کار را برشمردند. در زمینه عاملیت و عوامل موثر بر کارآفرینی زنان در محیط دانش بنیان ویژگی‌ها و رفتارهای کارآفرینانه مانند میل به نتیجه، ریسک‌پذیری و خودباوری مورد سنجش قرارگرفته است. در بخش عوامل سازمانی و محیطی، ظرفیت‌های سازمانی شامل اعتماد، امکان دسترسی به منابع و اطلاعات، توان شبکه‌سازی، قدرت جذب منابع، دانش مالی و استفاده از تکنولوژی و داشتن الگو تاثیرگذار بودند. در زمینه چالش‌ها عوامل فردی (کمبود جسارت، احساسات زیاد، پایین بودن سطح معلومات تخصصی و فنی مرتبط با کار و کند بودن زنان)، عوامل اجتماعی–فرهنگی (تبعیض، کلیشه‌های جنسیتی رایج، باورهای مذهبی جامعه و عدم آگاهی و جامعه‌پذیری صحیح) و عوامل اقتصادی (تبعیض در استخدام و پرداخت دستمزد، نگاه منفی مشتریان و نهادهای مالی و پیش‌داوری‌ها) مانعی برای حضور موثر زنان در شرکت های دانش بنیان عنوان شد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - شناسایی عناصر مرتبط با ارزیابی خط ‏مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران
    محمدحامد  دهقان‌پور ابوالحسن  فقیهی مجتبی کیائی
    ارزیابی خط مشی ضامن کنترل، جهت دهی و کمال بخشی به آنها است؛ اما در صنعت گردشگری کمتر به آن توجه شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عناصر اصلی مرتبط با ارزیابی خط‏مشی های گردشگری در ایران گامی برای پوشش نسبی این خلأ دانشی است تا پاسخ‌گوی این سؤال اصلی پژوهش باشد: عناصر چکیده کامل
    ارزیابی خط مشی ضامن کنترل، جهت دهی و کمال بخشی به آنها است؛ اما در صنعت گردشگری کمتر به آن توجه شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عناصر اصلی مرتبط با ارزیابی خط‏مشی های گردشگری در ایران گامی برای پوشش نسبی این خلأ دانشی است تا پاسخ‌گوی این سؤال اصلی پژوهش باشد: عناصر اساسی برای ارزیابی خط‌مشی هاي عمومی گردشگری در ایران کدامند؟ روش انجام این پژوهش ترکیبی است. داده‌های تحقیق شامل اسناد، مدارک، متون مرتبط با موضوع و نتایج حاصل از مصاحبه با هفت نفر از خبرگان مرتبط و ارائه پرسشنامه به 21 نفر از خبرگان حوزه گردشگری و ارزیابی خط‌مشی بود که به‌صورت روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های کیفی از بررسی اسناد و ادبیات مرتبط، ابزار مصاحبه و روش دلفی استفاده گردید. در مرحله اولیه پژوهش، 18مقوله و 59 مفهوم پایه مرتبط با موضوع شناسایی و استخراج شد. مقوله های شناسایی شده مرتبط با 5 بُعد فراگیر ارزیابی خط‌مشی گردشگری: تشخیص مسئله عمومی، تدوین خط مشی عمومی، مشروعیت بخشی به خط‌مشی، اجرای خط مشی، ارزیابی خط‌مشی عمومی قرار گرفت. جهت اعتبار سنجی عوامل استخراج شده اقدام به ارائه آنها به 21 نفر از خبرگان حوزه گردشگری طی سه راند روش دلفی گردید. در مجموع 44 مفهوم پایه مرتبط با 14 مقوله به شرح ذیل برای الگوی ارزیابی خط‏مشی های عمومی در گردشگری ایران شناسایی شد: پرداختن به مسئلۀ محوري، رویکرد جامع‌و‌مانع داشتن، دغدغه بودن برای کارشناسان، عقلانی بودن خط مشی، پویایی خط‌مشی، انسجام خط‌مشی، قانونی بودن، پذیرش عمومی، بهره‌وری، تعهد عملی مجریان، برخورداری از ابزارهای لازم، استمرار ارزیابی، برخورداری از شاخص‌های مناسب ارزیابی، توجه به نتایج مثبت خط مشی عمومی. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - شناسایی و تحلیل الزامات به‌کارگیری چارچوب‌های توسعه پایدار در پروژه‌های زیرساختی بخش حمل‌و نقل بین‌شهری (مطالعه موردی:پروژه های بخش حمل نقل اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی)
    ابراهیم علامتیان فاطمه کاشی زاده شعرباف محمد مهدی  رشیدیان محمدرضا  شکیبا احسان فرشته پور
    امروزه مسائلی مانند رشد جمعیت و تغییر اقلیم، جوامع را در بهره مندی بهینه از منابع طبیعی در کنار حفظ و ارتقا کیفیت زندگی تحت تاثیر زیادی قرار داده است. در این میان زیرساخت ها در قلب این چالش قرار دارند. در چنین شرایطی ساخت تسهیلات زیر ساختی و ارتقا کیفیت زیرساخت های موجو چکیده کامل
    امروزه مسائلی مانند رشد جمعیت و تغییر اقلیم، جوامع را در بهره مندی بهینه از منابع طبیعی در کنار حفظ و ارتقا کیفیت زندگی تحت تاثیر زیادی قرار داده است. در این میان زیرساخت ها در قلب این چالش قرار دارند. در چنین شرایطی ساخت تسهیلات زیر ساختی و ارتقا کیفیت زیرساخت های موجود یک مساله بحرانی است که ایران نیز از این شرایط مستثنی نیست. در این راستا یافتن روش هایی برای به حداقل رساندن تاثیرات منفی توسعه بر محیط و جوامع متاثر ضروری است. سیستم های رتبه بندی و ارزیابی پایداری می توانند در حرکت به سمت پایداری نقش مهم داشته باشند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پاسخ به نیاز تداوم بخشیدن به طول عمر و ارتقا کیفیت عملکرد زیرساخت¬ها در کشور ایران به دنبال ارزیابی زیرساخت های بخش حمل و نقل بین شهری از منظر پایداری بوده است. ارزیابی انجام شده بر اساس سیستم ارزیابی Envision برای پروژه های اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی می باشد. داده های جمع آوری شده، با استفاده از SPSS تحلیل گردیدند. طبق نتایج بدست آمده 5 شاخص کیفیت زندگی، مدیریت پروژه، تخصیص منابع، محیط طبیعی و اقلیم و تاب آوری دارای اهمیت می باشند. بررسی داده های بدست آمده نشان داد که برای پروژه های اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی از بین 14 زیر شاخص سیستم ارزیابی، زیر شاخص های اقتصاد و اجتماع بیشترین تاثیر و زیر شاخص آلاینده ها کمترین تاثیر را دارند. در نهایت معیارهای هر یک از این زیر شاخص ها، اولویت بندی شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - رایانش امن در اینترنت همه چیز
    سیدامید  آذرکسب سید حسین خواسته
    با پیشرفت فناوری و رشد چشمگیر اینترنت همه چیز، نیاز به رایانش امن در این زمینه افزایش یافته است. اینترنت همه چیز امکان اتصال و ارتباط بین اشیاء، داده‌ها، فرایندها و افراد را فراهم می‌کند، از جمله سامانه¬ها، دستگاه‌های خانگی، خودروهای هوشمند، سیستم‌های صنعتی و بسیاری دیگ چکیده کامل
    با پیشرفت فناوری و رشد چشمگیر اینترنت همه چیز، نیاز به رایانش امن در این زمینه افزایش یافته است. اینترنت همه چیز امکان اتصال و ارتباط بین اشیاء، داده‌ها، فرایندها و افراد را فراهم می‌کند، از جمله سامانه¬ها، دستگاه‌های خانگی، خودروهای هوشمند، سیستم‌های صنعتی و بسیاری دیگر. با این حجم عظیم از اشیاء متصل، امنیت اطلاعات و حریم خصوصی تبدیل به یک چالش مهم در رایانش اینترنت همه چیز شده است. در این مقاله، به بررسی مفهوم رایانش امن در اینترنت همه چیز پرداخته می‌شود. تأثیر اینترنت همه چیز بر مفهوم امنیت و نیازهای مرتبط با آن بررسی می‌شود. همچنین، روش‌ها و فناوری‌های مورد استفاده برای ایجاد رایانش امن در اینترنت همه چیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. از جمله موضوعات مورد اشاره در این مقاله می‌توان به رمزنگاری اطلاعات، شناسایی و احراز هویت، مدیریت دسترسی، حفاظت از حریم خصوصی و تشخیص تهدیدات امنیتی اشاره کرد. علاوه بر این، چالش‌ها و معایب رایانش امن در اینترنت همه چیز نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند. مسائلی مانند پیچیدگی محیط متصل شده، تهدیدات امنیتی پویا، نیاز به استانداردها و مسائل مرتبط با امنیت، و تأثیر تغییرات فناوری در رایانش امن مورد بحث قرار می‌گیرند. در نهایت، راهکارها و پیشنهادهایی برای بهبود رایانش امن در اینترنت همه چیز ارائه می‌شوند. این پیشنهادها شامل استفاده از رمزنگاری قوی، مدیریت دسترسی متمرکز، آموزش و آگاهی کاربران، استفاده از سیستم‌های تشخیص تهدیدات و مانیتورینگ پیشرفته است. با توجه به این مقاله، امید است که وضوح بهتری از رایانش امن در اینترنت همه چیز به دست آید و راهکارهای امنیتی مناسب برای این حوزه توسعه یابد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - تأثیر سبک زندگی و سرمایه اجتماعی بر رضایت از زندگی در بین سالمندان (مورد مطالعه: سالمندان منطقه 6 در سال 1400)
    سیدعطالله سینائی مهناز  جلیلی فاطمه کمالخانی
    سالمندي يكي از دوران های زندگي هر انساني است که بی شک برررسی رضایتمندی این دوران و مطالعه سرمایه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر بر آن، برای هر جامعه ضروری است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر سبک زندگی و سرمایه اجتماعی بر رضایت از زندگی در بین سالمندان منطقه 6 شهر تهر چکیده کامل
    سالمندي يكي از دوران های زندگي هر انساني است که بی شک برررسی رضایتمندی این دوران و مطالعه سرمایه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر بر آن، برای هر جامعه ضروری است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر سبک زندگی و سرمایه اجتماعی بر رضایت از زندگی در بین سالمندان منطقه 6 شهر تهران است که از نظریه انواع سرمایه ها وسبک زندگی بوردیو، استفاده شده است. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، سالمندان منطقه 6 شهر تهران در سال 1400 بودند که براساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر انتخاب شدند تا بررسی شود که آیا بین سرمایه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سبک زندگی با رضایتمندی سالمندان شهر تهران، رابطه ای وجود دارد. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی ابزار تحقیق توسط روایی صوری و پایایی آن نیز توسط آلفای کرونباخ مطلوب ارزیابی گردید و تجزیه و تحلیل داده ها با رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، رگرسیون سرمایه اجتماعی با687/0، اعتماد اجتماعی با 312/0، انسجام اجتماعی با 235/0، سبک زندگی با 168/0، بر رضایت از زندگی در بین سالمندان تاثیر مثبت دارد؛ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد؛ سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، سبک زندگی بر رضایت از زندگی در بین سالمندان تاثیر مثبت دارد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - بیین فضای اخلاقی کنشگران دانشگاهی با تاکید بر نظریه ساخت یابی گیدنز
    احسان  رحماني خليلي
    فضای اخلاقی دانشگاه در نهادها و سازمانها از دو منبع مهم سر چشمه می گیرد که شامل عاملان سازمان ها و ساخت سازمانی می باشد. گیدنز معتقد است ساختارها هم به دست كنشگران انساني به وجود مي‏آيد و هم وسيله‏اي است كه چنين كنشي به كمك آن صورت مي‏گيرد. ساختارها را انسان ايجاد مي‏كن چکیده کامل
    فضای اخلاقی دانشگاه در نهادها و سازمانها از دو منبع مهم سر چشمه می گیرد که شامل عاملان سازمان ها و ساخت سازمانی می باشد. گیدنز معتقد است ساختارها هم به دست كنشگران انساني به وجود مي‏آيد و هم وسيله‏اي است كه چنين كنشي به كمك آن صورت مي‏گيرد. ساختارها را انسان ايجاد مي‏كند. اما آنها هم كنش انساني را محدود و امكان‏پذير مي‏سازند در این مقاله با رویکرد نظری گیدنز به تبیین نگرش دانشجویان در ایجاد فضای اخلاقی دانشگاهی پرداخته شد و اینکه ارزیابی از ساختار دانشگاه و عاملان دانشگاهی تا چه میزان در تبیین نگرش دانشجویان برای ایجاد فضای اخلاقی موثر است. تحقيق حاضر از نوع تبیینی است و از لحاظ روش‌، يك تحقيق پيمايشي‌ به حساب مي‌آيد. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل‌ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال‌ 1400 مي‌باشد‌. ابزار‌ گرد‌آوري داده‌ها‌ در اين تحقيق‌ پرسشنامه محقق ساخته می باشد‌ که پس از بررسی روایی و پایایی آن با تلفیق نمونه گیری خوشه ای و طبقه‌بندي نامتناسب و تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول‌كوكران، در بین‌ 381 نفر از دانشجویان مقاطع لیسانس و فوق لیسانس اجرا شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که متغیر ارزیابی از ساختار دانشگاه به طور مستقیم بر ایجاد فضای اخلاقی موثر است و ارزیابی از عاملان دانشگاهی بطور غیر مستقیم از مسیر ارزیابی از ساختار دانشگاه بر ایجاد فضای اخلاقی دانشگاهی در بین دانشجویان اثر می گذارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - تحلیل مسیر از تجربه برند تا ارتباطات شفاهی: بررسی نقش تعاملات اجتماعی آنلاین مصرف‌کننده (مورد مطالعه: مشتریان برند وایتکس)
    نسترن دباغ زاده شيرازي امید بهبودی
    نقش عمده رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی باعث شده که اهمیت رسانه‌ها تا حد زیادی مورد توجه قرار گیرد؛ به دلیل افزایش تعاملاتی که افراد از طرق مختلف از جمله از طریق شبکه اجتماعی آنلاین با یکدیگر دارند، این تعاملات موجب می‌شوند افراد از نظر فرهنگی و اجتماعی به هم نزدیک چکیده کامل
    نقش عمده رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی باعث شده که اهمیت رسانه‌ها تا حد زیادی مورد توجه قرار گیرد؛ به دلیل افزایش تعاملاتی که افراد از طرق مختلف از جمله از طریق شبکه اجتماعی آنلاین با یکدیگر دارند، این تعاملات موجب می‌شوند افراد از نظر فرهنگی و اجتماعی به هم نزدیک شوند و به تبع آن این اشتراکات زمینه‌ساز علایق و انتخاب‌های مشترک می‌شوند؛ بنابراین بررسی تاثیر این تعاملات بر افکار مشتریان مبنی بر اعتماد به نام تجاری می‌تواند قابل اهمیت باشد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و از حیث روش در زمره تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی قرار می‌گیرد. جامعه آماری، مشتریان برند وایتکس در شهر مشهد بودند. نمونه‌گیری با استفاده از جدول مورگان و به تعداد 384 نفر از مشتریان است که داده‌ها از طریق پرسشنامه پارمیتا و همکاران (2021) جمع‌آوری شد. جهت روایی پرسشنامه از روایی صوری و تایید اساتید و خبرگان و روایی سازه با بارهای عاملی استفاده و جهت تایید پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدلیابی معادلات ساختاری با نرم افزار pls انجام شد. نتایج نشان داد تجربه برند بر تعاملات اجتماعی مصرف کنندگان برند وایتکس اثر معناداری دارد. همچنین گرایش عمومی به تعامل اجتماعی آنلاین بر تعامل اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری داشته است. گرایش عمومی به تعامل اجتماعی آنلاین اثر تجربه برند بر تعامل اجتماعی را تعدیل می‌کند و در نهایت تعاملات اجتماعی مصرف کنندگان بر ارتباطات شفاهی آنان تاثیر معنادار نداشت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - سلامت روان دانشجویان و نقش آموزش عالی: گردآوری تحلیل برنامه ها و مداخلات موجود
    آمنه صدیقیان
    از جمله مسائل مهم در جامعه، اختلالات سلامت روان و داغ ننگ پیرامون آن است؛ وجود این مشکل منجر به عدم پیگیری درمان و نیز انزوای بیشتر افراد می شود و روابط آن ها در جامعه به خطر می اندازد. پیامدهای ناگواری از قبیل خشونت، افسردگی، خودکشی، رفتارهای آسیب¬زننده به خود و دیگران چکیده کامل
    از جمله مسائل مهم در جامعه، اختلالات سلامت روان و داغ ننگ پیرامون آن است؛ وجود این مشکل منجر به عدم پیگیری درمان و نیز انزوای بیشتر افراد می شود و روابط آن ها در جامعه به خطر می اندازد. پیامدهای ناگواری از قبیل خشونت، افسردگی، خودکشی، رفتارهای آسیب¬زننده به خود و دیگران و مواردی از این قبیل، نتایج محتمل این مسئله اجتماعی هستند. این مقاله بر اساس پژوهشی است که تلاش کرده تا با بررسی برنامه های دانشگاه های پیشگام در جهان، سازوکارها و الگوهای مورد استفاده توسط آن ها در بحث سلامت روان دانشجویان را گردآوری و تحلیل نماید. نظریات فناوری اجتماعی، پیوند اجتماعی و یادگیری اجتماعی مورد استفاده قرار گرفتند. این مطالعه توصیفی-تحلیلی با روش تحلیل محتوا به بررسی اسناد از پیش موجود می پردازد. جامعه آماری، تمامی برنامه ها و راهبردهایی است که در دانشگاه های کشورهای آمریکا، کانادا، انگلستان و استرالیا در ارتباط با پیشگیری و مواجهه صحیح با داغ ننگ اختلالات سلامت روان بکار بسته شده است. بر این اساس، حدود 127 ایده مرتبط یافت شد که بعد از پالایش آن‌ها، نهایتاً 53 برنامه انتخاب شدند. یافته¬ها نشان داد که متغیرهای اصلی در پیشگیری و مواجهه با داغ ننگ اختلالات سلامت روان عبارت‌اند از آگاهی بخشی، تغییر رفتار، شبکه حمایتی، مشارکت دانشجویی، راه‌حل‌های تشخیص سلامت روان و نرم‌افزارها. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - روشی نوین برای تشخیص بیماری مبتنی بر زیرساخت اینترنت اشیاء با استفاده از الگوریتم ژنتیک و طبقه بندی کننده های مختلف
    سیدابراهیم دشتی رحمت آبادی مریم نیکپور مهدی نیکپور محبوبه جوهری
    فناوری اطلاعات پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی با رفاه ملی و معیشت مردم ارتباط دارد. ادغام پردازش ابری و اینترنت اشیا یک پیشرفت بزرگ در کاربرد پزشکی مدرن خواهد بود. در این تحقیق تمرکز بر روی بیماری‌ مزمن‌ دیابت می‌باشد که‌ یکی‌ از عوامل‌ اصلی‌ مرگ و میر در سراسر جهان محس چکیده کامل
    فناوری اطلاعات پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی با رفاه ملی و معیشت مردم ارتباط دارد. ادغام پردازش ابری و اینترنت اشیا یک پیشرفت بزرگ در کاربرد پزشکی مدرن خواهد بود. در این تحقیق تمرکز بر روی بیماری‌ مزمن‌ دیابت می‌باشد که‌ یکی‌ از عوامل‌ اصلی‌ مرگ و میر در سراسر جهان محسوب می‌شود. این تحقیق تکنولوژی اطلاعات پزشکی را در زمینه اینترنت اشیا، به ویژه در زمینه کاربرد نظارت و مدیریت پزشکی بکار گرفته است. این مطالعه یک روش مبتکرانه مبتنی بر اینترنت اشیا را برای تشخیص دیابت معرفی می‌کند. یک معماری برای نظارت از راه دور و مدیریت پلت فرم ابر اطلاعات بهداشتی پیشنهاد و تحلیل می‌شود ، اطلاعات بیماران از طریق ابزارهای اینترنت اشیاء پوشیدنی و تعبیه شده بر حسب نیاز استفاده و جمع آوری می‌شود و در نهایت از طریق اینترنت شخص ارسال می‌شود. در این مقاله الگوریتم مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و طبقه بندی ترکیبی برای تشخیص دیابت در راستای کمک به نظارت پزشکی ارائه شده است. از الگوریتم‌های ژنتیک برای انتخاب ویژگی‌های مرتبط بر اساس همبستگی آنها با وضعیت دیابت و وابستگی‌های بین ویژگی‌ها استفاده می‌کند. متعاقباً، یک مدل یادگیری مجموعه‌ای انباشته، با ادغام طبقه‌بندی‌کننده‌های SVM، KNN، ANN، درختان و GNB برای دقت بیشتر استفاده می‌شود. نتایج نشان‌دهنده عملکرد برتر رویکرد ما است و پتانسیل آن را برای بهبود مدیریت دیابت و نتایج مراقبت‌های بهداشتی برجسته می‌کند. روش پیشنهادی از سه روش ارزیابی شده است و نتایج‌ حاصل‌ نشان می‌دهد روش پیشنهادی‌ از عملکرد بالاتری به میزان 9 تا 57 درصد‌ نسبت‌ بـه‌ روشهای‌ پایه برخوردار بوده و به‌ دقت‌ ٩٣ درصد رسیده است‌ پرونده مقاله