• صفحه اصلی
  • نقش دفاتر انتقال فناوری و دانشگاه ها در تجاری سازی دانش
کد مقاله : 2020051150 بازدید : 1058 صفحه: 26 - 17

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط