• صفحه اصلی
  • ارائه مدل فرآیند هوشمندی فناوری در شرکت های کوچک و متوسط
کد مقاله : 2020051186 بازدید : 941 صفحه: 12 - 1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط