فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 سمیه  آهاری کارشناس دانش آموخته کارشناسی
2 رضا بندریان پژوهشگاه صنعت نفت استاد دکترا
3 سید علی بنی هاشمی دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
4 امید بهبودی استادیار، گروه مدیریت موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران استادیار کارشناسی ارشد
5 سید احمد محمدی حسینی استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران. استادیار دکترا
6 سمیه زنگیان دانشگاه سمنان استاد دکترا
7 مهران کشتکار دانشگاه عالی دفاع ملی استاد کارشناسی
8 محمد نقی زاده هیات علمی استاد دکترا
9 مهرشاد جواهردشتی رشته سیاستگذاری عمومی استاد دکترا
10 یزدان مرادی مهندسي صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران استاد کارشناسی ارشد
11 ناهید شیخان دانشگاه امیر کبیر استاد کارشناسی
12 سمیه فریدونی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی استاد دکترا
13 محمد شهرام معین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشیار دکترا
14 محمد جواد دهقانی هیات علمی استاد دکترا
15 خسرو سلجوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
16 سیدعطالله سینائی دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
17 سلیم کاظمی دانشگاه محقق اردبیلی دانش آموخته دکترا
18 ناصر  رحمدل استادیار دانشگاه فنی و حرفه ای- پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی جهاددانشگاهی پروژه های کیفی در حوزه علوم انسانی استادیار دکترا
19 لیلا فلاحتی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی استاد کارشناسی
20 محمود احمدی شریف دانشگاه آزاد واحد شهر قدس استاد کارشناسی
21 شاهرخ جم دانشگاه صنعتی شیراز استاد کارشناسی
22 مهدی جم پور دانشگاه صنعتي قوچان استاد کارشناسی
23 اباذر اشتری مهرجردی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی استادیار دکترا
24 محمدمهدی علویان مهر دانشیار کارشناسی ارشد
25 صدرا رشیدی دانشیار کارشناسی ارشد
26 صدرا خسروی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی استادیار دکترا
27 طاها عشایری استادیار دکترا
28 فاطمه سرخه دهی دانشگاه علامه طباطبایی استادیار دکترا
29 بهزاد معین دانشگاه زنجان استادیار دکترا
30 هوشنگ صالحی گروه مهندسی کامپیوتر، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران دانشجو کارشناسی ارشد
31 آمنه صدیقیان پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی استادیار دکترا
32 محمود جنیدی جعفری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دکترا
33 رستم روانبخش دانشگاه صنعتی شریف دانش آموخته دکترا
34 زهرا   آقابابا دانشگاه آزاد اسلامی استادیار دکترا
35 محمد مهدی   انصاری استاد دکترا
36 حامد طاهری کیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی استادیار دکترا
37 مریم پورکسمایی پیام نور استادیار دکترا
38 ایمان اسلامی دانشگاه تربیت مدرس استادیار دکترا
39 احمد بخارایی دانشیار دانشگاه پیام نور تهران دانشیار دکترا
40 دکتر محمد زرین جویی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات استاد دکترا
41 مجتبی عباسیان دانشگاه چابهار استادیار دکترا
42 سید احمد عقیلی دانشگاه سیستان وبلوچستان
43 بابک فرهی دانشگاه آزاد اسلامی-وکیل استادیار دکترا
44 آزادی پورجعفر دانشگاه پیام نور- وکیل استادیار دکترا
45 مهدی حسین زاده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی